Intambwe zagufasha kuba umuyobozi mwiza ku Mana n’abantu

Tuziko nta buyobozi bushobora kujyaho Imana itabyemeye, ariko se ubuyobozi bwose buba ari bwiza? Kugirango bibe byiza cyane umuyobozi agomba kubigiramo uruhe ruhare rwatuma abo ayobora bamwiyumvamo ntibigomeke kandi bagakorana neza?

Izi rero ni intambwe 5 zagufasha kuba umuyobozi mwiza ushimwa n’imana n’abantu

1. Kumarana umwanya n’Imana

Nk’uko Imana ariyo itoranya, iyo yemeye kugutoranya ngo uyobore ubwoko bwayo uba ugomba kumva ko atari ibyawe gusa ahubwo ugomba kumenya uko Imana ishaka gutwara ubwoko bwayo.

Mose yari umuyobozi w’abisirayeli kandi yaratoranijwe n’Imana, ariko ntibyamubuzaga kujya kumarana umwanya n’Imana ayigisha inama, niba rero ushaka kuba umuyobozi mwiza emera gufata umwanya wawe ubane n’imana. Bityo uzabasha kuyobora umukumbi wayo uko yo ibishaka kuruta uko wabikora uko ubyumva gusa.

2. kwicisha bugufi

Guca bugufi no gukorera ibintu byose mu mucyo ni urufunguzo umuyobozi nyawe agomba kuba afite, agahora arugendana ntarute cyangwa ngo arwibagirwe. Nibyiza kwemera n’aboroheje bakakugeraho bitabagoye, batagombye kumara umwanya n’igihe kinini bakwingingira kubafasha, ahubwo nabo bakwiriye kukwibonamo.

3. Kwakira ubudasa no kubuhuza (Management of diversity)

Imana yaremye abantu mu buryo butandukanye, buri wese aba ateye ukwe ntago wabona abantu bahuje imico 100%, buri wese aba afite umwihariko we, ibi nibyo Imana yabonye biyinejeje iba aribyo ikora, niyo mpamvu nk’umuyobozi mwiza ugomba kwakira ubwo budasa bw’abo bantu kandi bose ukamenya kubakira uko baje.

4. Gukunda ntacyo ukurikije

Umuyobozi mwiza agomba gukunda abo ayobora nta kintu na kimwe agendeyeho, Yesu yadutegetse gukundana nk’uko nawe yadukunze.

Umuyobozi ukunda abo ayobora nabo baramukunda kandi bakabimugaragariza, umunsi uzabona abo uyobora bakwigumuraho cyangwa batakumva uzihutire gufata umwanya wo kwitekerezaho ntuzabura kubona ibitagenda neza, muri uyu mwanya uzanashakiramo uburyo bwo kubikosora, ikindi ugomba kwiga kubaho mu bugwaneza.

Umuyobozi mwiza si wawundi abo ayobora babona bakagira ubwoba mbese ukabona barakangaranye, ahubwo ni umwe ukwiriye icyubahiro n’urukundo kuko nawe aba yubaha abo ayobora ndetse anabakunda.

5. Gushishoza mu gufata ibyemezo

Umuyobozi mwiza ni ushishoza mu byo akora ntahubuke kandi mu gihe gikwiriye akamenya gufata icyemezo.

Hari n’ibindi umuyobozi mwiza akwiriye kwitaho byamufasha ariko ibi tubabwiye ni bimwe by’ingezi. Niba ushaka kuba umuyobozi mwiza, ushimwa n’Imana n’abantu wite kuri ibi bintu bizagufasha

Joyce Meyer