Intambwe 6 Imana inyuzamo Umukristo kugira ngo ikuze kwizera kwe ! – Rick Warren

Intambwe 6 Imana inyuzamo Umukristo kugira ngo ikuze kwizera kwe!

Wari uzi yuko Imana ikoresha uburyo bugaragara kugira ngo yubake umutima wawe? Jyewe nabyise intambwe 6 zo kwizera. Umukristo udasobanukiwe izi ntambwe bimutera gucika intege igihe ibibazo bimuhagurukiye akibaza ati “Kuki ibi bimbayeho?” Ariko iyo usobanukiwe izi ntambwe kandi ukamenya ibyo Imana irimo gukora—mu buzima bwawe no mu kwizera kwawe—ugwiza imbaraga nyinshi.

INTAMBWE YA # 1: INZOZI

Imana iguha inzozi: igitekerezo, intego cyangwa kwiyemeza. Ikintu cyose gikomeye umuntu ageraho gitangira ari inzozi ahawe n’Imana mu bwenge bwe. “Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n’ibyo twibwira byose nk’uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo” Ef. 3:20.

INTAMBWE YA # 2: ICYEMEZO

Inzozi nta cyo zimaze, keretse igihe ufashe icyemezo cyo kugira icyo uzikoraho. Umuntu 1/10 bafite inzozi ni we wenyine ufata icyemezo. Iki ni igihe umuntu yiyemeza gutanga igihe cye, ubutunzi bwe, imbaraga ze, n’icyubahiro cye. Niba ushaka kugendesha ibirenge hejuru y’amazi, ugomba kuva mu bwato! “Ugomba kwizera ntushidikanye… kuko ushidikanya ameze nk’umuraba wo mu Nyanja kandi ye kwibwira ko hari icyo azahabwa n’Umwami Imana” Yak. 1:6 & 8.

INTAMBWE YA # 3: GUKERERWA

Buri gihe nta bwo ugira inzozi ngo zihite ziba impamo. Imana ikoresha iki gihe cyo gutegereza kugira ngo ikwigishe kuyiringira. Wibuke ko gutinda kw’Imana atari ukuguhakanira. Gukura ni ukumenya itandukaniro hagati ya “oya” na “yego”. Imana irakubwira iti “Ibyo nagambiriye ntibizahita bisohora. Buhoro buhoro amasezerano agenda akwegera, icyerekezo cyawe kikajya mu bikorwa. Nubona bitinze ntukajye wiheba, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, n’aho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera!” Hab. 2:3.

INTAMBWE YA # 4: KUGERAGEZWA

Ahangaha ni ho ibibazo bitangira kukubana byinshi. Ibibazo 2 bikunze kubaho ni: amagambo n’ibihe. Humura! Byose biri mu mugambi w’Imana. “Ni cyo gituma mwishima, n’ubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n’ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi” 1 Pet. 1:6-7.

INTAMBWE YA # 5: GUSA N’IBIDASHOBOKA!

Ibyawe birenga gukomera bikagera aho bisa n’IBIDASHOBOKA! Wisanga umeze nk’ukingiraniwe mu mfuruka, kuko nta byiringiro uba ufite. Ubwo rero hita umenya ko Imana igiye gukora igitangaza. Yiringire! “Ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Asiya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye” 2 Kor. 1:8-9.

INTAMBWE YA # 6: GUTABARWA!

Imana iguha igisubizo kivuye mu ijuru. Mu buryo bw’igitangaza, ibintu byijyanamo! Imana ikunda kuzura ibyapfuye kugira ngo abantu babone gukomera kwayo. “Mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k’Uwiteka mu isi y’ababaho.” Zab. 27:13.