Ingororano Pastor Bimenyimana Claude

INTEGO: INGORORANO

IBYAHISHUWE 22 :12 Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.

ABAROMA 2 :6-11 kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. 7.Abashaka ubwiza n’icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. 8.Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby’ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n’uburakari 9.n’amakuba n’ibyago. Ni byo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. 10.Ariko ubwiza n’icyubahiro n’amahoro, ni byo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, 11. kuko Imana itarobanura abantu ku butoni.

Kuko Imana ari urukundo, nayo ikunda abayikunda. Yesu yazirikanaga urukundo Yohana yamukundaga kuko yahoraga mu gituza cye, niwe wabonye ibyo Danieli atabashije guhishurirwa, Yesu yamusigiye mama we. Yamuhaye gusaza neza agikorera Imana. Iyo ukunda Imana ijya iguha gusazira neza mu murimo.

Mose yakoreye Imana akiranuka imuha gusaza amaso ye ataraba ibirorirori, iramwihambira.

Daniel nawe yakunze Imana ari umusore yanga kwiyanduza, amaze gukura akomeza kuyikorera, arangiza urugendo iramubwira ati igendere wiruhukire mu mahoro kuko uzahagarara mu mugabane wawe.

Undi wakunze Imana ni Dawidi, nawe Imana yaramubwiye ko izabana nawe ndetse n’abazamukomokaho aba ariko bigenda.

Aburahamu yakurikiye Imana ayumvira muri byose imutegeka, irirahira ko izamuha umugisha ndetse no kubamukomokaho bose kandi byarasohoye.

Yohana yabonye kugaruka kwa Yesu abona n’ ingororano azaha abakiranutsi.

Abo bakoreye Imana bakiranutse bemera kurenganwa bamwe baratwikwa, abandi babakuraho uruhu, ariko banga kwihakana Imana.

Iyo dukoreye Imana neza, tuyubaha tunayumvira, Imana iratugororera
( abaheb 6:10 kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n’urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera na none mukaba mukibakorera). Tukiri no mu isi iraduhemba, ikaduha umunezero, kandi ikaturinda no gukorwa n’isoni.

Imana ntihemba umurimo wakoze kuko abantu bose barakora ahubwo ihemba impamvu yatumye ukora uwo murimo.

Imana izahemba buri wese ibimukwiriye:

· 1 abakorinto 4:5 Ni cyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw’ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo Umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n’imigambi yo mu mitima. Ubwo ni bwo umuntu wese azahabwa n’Imana ishimwe rimukwiriye.

· 2 abakorinto 5:10 Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y’intebe y’imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi.

Imana izagororera uburyo abantu babajwe bahorwa Kristo bagakomeza kwihangana badacogoye. Hari abahinduriye benshi ku gukiranuka, bazagororerwa kurabagirana bakaka nk’inyenyeri.

Usanga abantu bakora imirimo myinshi mu nzu y’Imana, ariko umurimo mukuru kandi uzagororerwa ni uguhindurira abantu ku gukiranuka. Imana idushoboze gukora neza kandi dukiranuka.

Abandi bazagororerwa ni abanyabyaha, nabo bajya biturwa ibibi bakoze bakiri mu isi. Ijambo ry’Imana rikavuga ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Twirinde tutazabura ingororano z’imirimo twakoze. Kora neza ugifite uburyo.

Amen
PASTOR BIMENYIMANA CLAUDE