Ingingo umunani ziranga amatorero akura neza

Amagambo tugiye gukoresha muri izi ngingo yavanywe mu gitabo cyitwa Christian Schwarz cyanditswe n’ikigo gikurikirana ibyo gukura kw’itorero muburyo bw’umwimerere (Institute for Natural Church Development). Izi ngingo zidufasha guteza imbere ingamba zitugeza k’ugukura kw’itorero.

• Guha ubushobozi abayobozi. “Abayobozi bo mumatorero akura neza ntabwo bagerageza kwishakira imbaraga zabo bwite ngo bigire abakomeye. Ahubwo bakora ikinyuranyo k’ibi. Bafata umurimo wo gufasha no kumenyereza abakristo babaha ubushobozi ko ariyo nshingano nkuru gusumba izindi muri gahunda y’Imana kuri bo. Baha ubushobozi, ababafasha, batera imbaraga n’umwete kandi bamenyereza abo bayoboye kugira ngo babe abo Imana yashatse ko baba bo.”

Bashyira abantu mumirimo y’itorero hakurikijwe impano za buri wese. “Umurimo w’ubuyobozi bw’itorero ni ugufasha abanyetorero babo guhishukirwa impano zabo zo muburyo bwa karemano no muburyo bw’Umwuka hanyuma bakabashyira mu mirimo igenda ihura n’impano ya buri wese… Iyo ukora umurimo uhuye n’impano yawe ntabwo ukoresha imbaraga zawe bwite, ahubwo Umwuka Wera niwe akorera muri wowe. Ni ukuvuga ko nubwo ‘uri umuntu usanzwe’ ushobora gukora ibintu bidasanzwe kandi bitangaje.”

Kugira umutwaro no kwishimira m’Umwuka. “Kubyerekeye ugukura kw’itorero ubushakashatsi bwacu bwerekanye ko (igihe iby’umwuka ari iby’umwuka ko atari uburyo iby’umwuka bivugwa ahubwo ni uburyo ukwizera gushyirwa mu bikorwa, ubwitange, umuriro no kwishimira mu mwuka. Urugero rw’uburyo ubwitange n’umuriro muby’umwuka bigaragara nk’igipimo kigaragaza amatorero ashobora gukura iyo ugereranije n’ibiranga adakura. Iyi ngingo yo kwishimira mu Mwuka yerekana kandi ko uburyo itorero rikoresha ari ikintu cya kabiri ugereranije n’ibikenewe kugira ngo itorero rikure. Itorero rishyira ukwizera mu bikorwa rikabikorana ubwitange n’umunezero ntakabuza rizagera ku bintu bihakomeye mu murimo w’Imana. Nyamara niba itorero ridafite iyi ngingo yo kwitanga no kwishimira mu Mwuka, ntacyo rizigezaho naho ryaba rifite gahunda nziza n’uburyo buboneye bwo gukoreramo.

Inzego z’ubuyobozi zitondetse neza. “Ikintu kingenzi kirebwaho kubyerekeye inzego n’uburyo ubuyobozi butondetse ni ukureba niba buri wese asohoza inshingano ze cyangwa ari kuba mu rwego ariko ntacyo umuntu ahakora. Ntabwo inzego n’imikorere myiza y’itorero bipfa kwizana ahubwo gukora neza buri wese mu mwanya we nibyo bigera k’umusaruro nyawo. Ariko kuba inzego zitondetse neza byonyine sibyo byaduha icyizere cyo kugira itorero rikura mugihe zidakora (urugero, kuba inzego z’ubuyobozi ziriho ariko ntizubahirizwe, kutubahiriza igihe cyateganirijwe buri kintu, kugira za gahunda z’ibikorwa zidasubiza ibibazo by’abagenerwa bikorwa aribo banyetorero), icyakorwa ni uguhindura imikorere y’izo nzego cyangwa abari muri izo nzego bagasimbuzwa abandi.”

• Amateraniro asunikira abantu mu kuramya Imana. “Ariko ubushakashatsi bwacu bwerekanye ko ikibazo ari ukumenya niba amateraniro yanyu agamije kureshya abizera bashya cyangwa agenewe abasanzwe ari abakristo, niba bahimbaza ‘mu ndimi z’i Kanaani’ cyangwa mu rundi rurimi urwo arirwo rwose rwo mu isi, cyangwa niba duhimbaza tugendeye kuri gahunda iteguwe y’itorero, cyangwa niba duha abantu umudendezo wo kuramya no guhimbaza uko umuntu abyumva. Byagaragara ko ibi byose byaba ari ibintu bito cyane mu kumenya ibyatuma itorero rikura. Ahubwo urufunguzo rwa ngombwa ruri ahandi hantu: amateraniro yo kuramya no kwiyumva umuntu asunikirwa mu Mwuka wo kuramya.”

• Amatsinda mato. “Amatorero akura cyane yateje imbere gahunda y’amatsinda mato mato aho buri mukristo wese ateranira yisanzuye, agasabana n’abandi kandi akumva yakiriwe neza, agafashwa muburyo bw’umwuka n’ubw’umubiri. Ibi nibyo Bibiliya itwigisha bijyanye n’ubufatanye n’ubumwe bw’abana b’Imana. Muri bene aya matsinda akenshi abera mu ngo z’abantu ntabwo baganira ku ijambo ry’Imana gusa, cyangwa no bategere amatwi umuvugabutumwa w’intyoza uzi gusobanura ijambo ry’Imana, ahubwo bagerageza mushakira hamwe uburyo ukuri kw’ijambo ry’Imana kwaganiriweho kwashyirwa mu bikorwa mu buzima bwa buri munsi bw’abagize itsinda.”

• Ivugabutumwa rirasa ku ntego. “Icyo ubushakashatsi bwerekanye n’uko ‘ibyo gukoresha amayeri ngo wireherezeho abantu bizana ikinyuranyo cy’ukuri twize m’ubushakashatsi bujyanye nibi byo gukura kw’amatorero. Ibanga ni uburyo basangira n’abatarizera ubutumwa bwiza muburyo bwiza busubiza ibibazo n’ibyifuzo byabo.”

• Ubusabane. “Ariko ikintu kimwe kirumvikana. Amatorero akura agaragaza k’urugero rwo hejuru ‘urukundo’ kuruta amatorero yibikuri atava aho ari n’asubira inyuma… Urukundo rutari urw’uburyarya rurangwa n’ibikorwa, rutuma abantu basabana rukazanira itorero imbaraga zidasanzwe kuruta ubundi buryo bwose bwo kwamamaza Ubutumwa bwiza no kureshya abantu kuzakuri Kristo bukoreshwa muri iyi si.” Source: Ibyiringiro.rw