Indi nzira ikura abantu mugakiza inzira ya Kora Rev Masumbuko

Yuda 3,4,11,17 Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby’agakiza dusangiye niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. ...Bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Balamu bohejwe n’ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora.

Rom.13:11-14 Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y’umwijima, twambare intwaro z’umucyo. Tugendane ingeso nziza nk’abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby’isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza.

Kenshi iyo dushimira Imana, ibibanguka ni iby’umubiri (umuntu w’inyuma) ; nyamara ntituzirikane agakiza twahawe gafite igiciro kiruta ijuru n’isi. Nitumenya ako gaciro, tuzamara iminsi yacu y’ubusuhuke dutinya. Ubuzima bw’abakijijwe bugereranywa n’amasiganwa y’abirukanka (1Kor.9:24-27). Bugereranywa kandi n’abari ku rugamba rw’amanywa n’ijoro (Efes 6:10).

"Ntimugakunde iby’isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby’isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we"_ 1Yoh.2:15 Gukunda imyambaro, gukunda amazu ubwabyo si ikibazo, ikibazo ni ukubyimika mu mutima bikadutegeka. Igiti Adamu na Eva bari barabujijwe cyari cyiza kandi nta kibazo cyari giteje kugeza igihe Ijwi ry’inzoka ryashutse Eva ntiyita ku itegeko ry’Imana.

Biragatsindwa ko tugira ibyishimo Yesu atarimo. Adamu na Eva bishimiye kurya ku mbuto Imana yababujije, ariko guhumuka bakibona ko bambaye ubusa kwabinjije mu mubabaro natwe watugezeho.

Iby’ubugome bwa KORA (Kubara 16)

Ubugome ni ukudakora iby’itegeko kandi urizi. Kuba twarategetswe gusenga ubudasiba, mu gihe tutabikora tuba tugoma. Umwuka w’inzira ya Kora ni umwuka wo kwishyira hejuru.

Kora yari umulewi, umuryango watoranyijwe n’Imana wakoreraga Imana mu ihema ry’ibonaniro. Afatanije na Datani n’abandi batware, bahagurukira Mose baramurwanya. Mose ajya imbere y’Imana arayitakira iramubwira iti mu gitondo Uwiteka arerekana abe abo ari bo. Kora nawe mu gitondo abamuyobotse bajya mu ruhande rwe.

Kubw’ishyaka ry’Imana, Mose arasenga ngo Imana igaragaze kwera kwayo. Ubutaka burasama burabamira bakongorwa n’ikirimi cy’umuriro.

Hari igishimishije, ni uko muri bene Kora hari abavuyemo baguma mu ruhande rw’Uwiteka na Mose. Nibo baririmbye Zab.84 bati "hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni..."

2Tim.3:1 (Ubuhenebere buteye ubwoba)

Umenye yuko mu minsi y’imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n’ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana,bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo.

Abavugwaho ubu buhenebere si abandi, ni abo mu nzu y’Imana (bafite ishusho yo kwera)._ Abana baheranywe n’ikoranabuhanga, ntibacyumvira ababyeyi, ahubwo babicishije agahinda. Ugize amahirwe agatera imbere ntiyongera kwibuka aho yakomoye ibyamuteje imbere. Ubu abantu bagaragaza kwera ariko barirarira, ibyo bavuga sibyo bakora. Byaba bimaze iki kwirirwa uririmba halleluya ariko utafasha umuturanyi wishwe n’inzara ? Ariko wehoho ugize amahirwe yo kumva izi mbuzi, ujye utera umugongo abameze batyo.

Umwuka wa kora ni umwuka wo kutanyurwa. Niwo wakoreraga muri Abusalomo, umuhungu w’Umwami Dawidi mu gihe yari ageze mu zabukuru, ahagurukira kumurwanya, nyuma y’imyaka ine abitegura. Dawidi amenye inkuru y’uko ingabo ze zamutsinze ku rugamba, ababazwa nabyo aramwiraburira. Niko abarokore batari mu nzira ya Kora bakwiriye gukunda bose bataretse n’ababanga.

Abakora ibyo Imana ishaka bazabaho iteka ryose. Dushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose.

Imana idushoboze !
Rev Masumbuko Josue