Imuka uve mu buzima bw’ikinyoma ubone amahoro !

Ubuzima bw’ikinyoma ni ubuzima
bubayemo abantu batari bake hano ku isi, akenshi bagiye babwinjiramo
bitewe n’imibereho itari myiza bagiye banyuramo, kubwo gushaka kuramuka
bigatuma bashaka inzira zinyuze mu kinyoma, bityo bakabona ubuzima
bwicuma.

N’ubwo bimeze gutya ndetse bikaba bimaze gusa nk’umuco birakwiye ko
wowe utuye muri ubu buzima wimuka ukava mu buzima umaze mo igihe
bw’ikinyoma, kugira ngo noneho ugire ubuzima buhiriwe kandi bumurikiwe
n’umucyo w’Imana.

Bibiliya Ijambo ry’Imana ritubwira abavandimwe babari Yakobo na Esawu
bavuka mu muryango wa Isaka mwene Aburahamu, bakaba baravutse ari
impanga ariko Esawu akaba ari we wagombaga guhabwa ubutware kuko ariwe
wavuye munda mbere nk’uko byakorwaga mu mico y’abisirayeli ( Itangiriro
27,28 ), nyamara byaje kugaragara ko mu gukura kwabo uyu Yakobo yaje
guhuguza mukuru we umugisha bivuye mu kubeshya cyangwa se buriganya
yagize nyuma yo kugambana na nyina umubyara ariwe Rebeka ngo yiyoberanye
yigire nka mukuru we abone uko ahabwa umugisha, kandi koko biza gukunda
bashyirwa bariganije Esawu umugisha we ndetse na se Isaka ntiyarabukwa
arawutanga..

Ubu buzima bw’ikinyoma akenshi bukunze no kubaho no muri twe ,aho
uzasanga abantu bagira amayeri atandukanye yo kubona indonke zinyuze mu
kinyoma, ugasanga barishimira gukira cyangwa kuzamuka mu ntera biciye mu
buriganya butari bumwe, aha twatanga ingero :

· Mu bucuruzi ( abahindura iminzani, abacuruza ibyarangije igihe, ababeshya ayo baranguriyeho igicuruzwa, ...)

· Mu mashuri ( abatsinda binyuze mu kwiba amanota, bakopera, ....)

· Kujya mu mahanga ( ababona impapuro z’inzira babeshya ko bahunze, ...)

· Mu butunzi ( abahimba impapuro zitandukanye n’ibindi……)

· Mu nsengero ( abihimbira ubuhamya butabayeho……)

Bavandimwe nshuti ni byiza kubaho neza ndetse no gutunga ni byiza
ariko Yesu niwe wabajije ngo “byakumarira iki utunze iby’isi byose ariko
ukazamburwa ubugingo buhoraho ?”

Uyu Yakobo twavuze yabaye mu gihe cy’uburiganya imyaka myinshi
nyamara ntiyigeze ahirwa na gato, nta mahoro yewe nta n’ubukire kuko
bibiriya iravuga ngo “Nta mahoro y’umunyabyaha” ariko icyamutabaye amaze
kugira agahinda k’ibyo yakoze yaje noneho gusaba umugisha uvuye ku mana
utari uwo yariganije niko gukiranya malayika maze bimuviramo imyungu yo
guhindurirwa izina, Ntiyabaye akitwa Yakobo ahubwo yiswe Isirayeli (
itangiriro 32:23-33) aherako Yiyunga n’umuvandimwe we Esawu bari
baranganye urunuka.

Nawe kuri uyu munsi ibuka ko hashize igihe kitari gito ubayeho mu
buzima bw’ikinyoma, urya ukaryama mu byavuye mu kinyoma, urangije kwiga
ku kinyoma,ubaye munzu ndetse ugenda mu modoka kubw’ikinyoma, ariko
haracyari ibyiringira n’ubwo uyu munsi imbere y’Imana witwa umuriganya
ariko utere intambwe wegere Yesu arakubabarira, kuko Naho ibyaha byacu
byatukura Imana ibasha kubyeza bigasa na shelegi ndetse nk’ubwoya
bw’intama bwera ( Yesaya 1:18),

Hindukira uve mu buzima bw’ikinyoma ubone amahoro adashira aruta ayo
ab’isi batanga ikigeretse kuri ibyo uzahabwa ubugingo buhoraho wibanire
n’Imana...

Ernest Rutagungira