Impano twahawe iruta izindi ni ubugingo. Pasitori Emmanuel

IMPANO TWAHAWE IRUTA IZINDI NI UBUGINGO

1Yoh.3:1-3 Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b’Imana kandi ni ko turi. Ni cyo gituma ab’isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b’Imana ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa, tuzasa na we kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we, yiboneza nk’uko uwo aboneye.

UMWAMI TWIZEYE AFITE BYOSE

Yh.1:1-4 Mbere na mbere hariho Jambo ; Jambo uwo yahoranye n’Imana kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n’Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe na we. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari Umucyo w’abantu.

Abana benshi babyarwa par accident cyangwa se bitunguranye ; kenshi ababyeyi ntibishimire kwakira iyo nkuru, ariko Imana ishimwe ko twe twabyawe n’Imana yabiteguye neza. Nishimiye ko menye rwose Yesu ko ari Umukiza wanjye... (97 Gush), Imana ishimwe ko twabyawe n’Ijambo.

YAHISEMO KUTUGIRA BARUMUNA BE

Yohana .1:10-13 Yari mu isi ndetse ni we wayiremye, nyamara ab’isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b’Imana. Abo ntibabyawe n’amaraso cyangwa n’ubushake bw’umubiri, cyangwa n’ubushake bw’umugabo, ahubwo babyawe n’Imana.

Mbega impano irenze kugira amazu maremare no kugira ubutunzi burenze ! iyo kuba abana b’Imana batabyawe n’ubushake bw’inyama n’amaraso. Imana ntifite ipfunwe no kutugirz nk’abana bayo ; niyo mpamvu tuzasa na Yesu niyerekanwa, si nka ba bana bakirwa mu miryango batoraguwe kuko batigera bagira isura y’umubyeyi mushya.

YESU YABAYE UMUNTU

Filip.2:5-11 Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k’Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n’Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k’umugaragu w’imbata, agira ishusho y’umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y’umuntu yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Ni cyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay’ibyo mu ijuru, cyangwa ay’ibyo mu isi, cyangwa ay’ibyo munsi y’isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe.

Yesu, kugira adushyikire yahindutse nkatwe. Njye ndi umukristo... (108 Gush).

YAHISEMO KUBA UWOROHEJE CYANE

Avukira mu cyaro Yitwa umwana w’umutahano cyangwa umuzanano Aba mu buzima bwa gikene Yabaye impunzi muri Afrika Yarezwe mu buryo bw’ubupfubyi (Maria yapfakaye kare) Yarenganijwe n’umuryango we Yarezwe ibinyoma n’inzego z’idini na Leta Yapfuye urupfu rw’agashinyaguro

Kubw’ibyo, Yesu biramworohera cyane kudutabara.

Iri ni ishimwe rikomeye cyane

YESU YATWOHEREFEJE UMUFASHA

YH.16:7-15

ABANAB’IMANA BAKURA IMBARAGA MU MASENGESHO Ibyak.4:31, Bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa Umwuka Wera, bavuga ijambo ry’Imana bashize amanga. Dusabwakujya mu isi dufite imbaraga.

DUFITE IMBARAGA ZO KUBA MU BUTAYU

Luka 1:80, Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z’umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli.

Ntituvuka ngo tube ingwingiri. Ikibabaje ni uko benshi, uko bakura niko batakaza imbaraga zo mu mutima kandi ntibongere kwemeraibigeragezo. Dukwiye kugwizz imbaraga zo mu mutima kandi tukemera kuba mu butayu kugeza igihe tuzerekanwa. Ryari ? Yesu naza uko dusa nibwo kuzerekanwa. Tukiri mu isi hari ubwo nabwo Imana ishima kutwubahisha mu b’isi.

TUGENDA TUGWIZA IMBARAGA

Zab.84, 5-Hahirwa ababa mu nzu yawe, Babasha kugushima ubudasiba. Sela. 6-Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, Hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. 7-Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h’amasoko, Imvura y’umuhindo icyambika imigisha. 8-Bagenda bagwiza imbaraga, Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y’Imana i Siyoni.

Abasenga nibakataze gusenga, abaririmba baririmbe cyane kurutaho ; biragatsindwa ko ducogora tugapfa duhagaze. Gahunda y’Imana kuri twe ni uko tugwiza imbaraga. Nk’uko Mukristo yabonaga hari umena amazi mu muriro ariko ntuzime, niko natwe, nubwo hari ibiducogoza, Imana yatwemereye imbaraga zinesha. DUHINDUKA BASHYA BURI MUNSI

2Kor.4:16-18, Ni cyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w’inyuma asaza, umuntu wacu w’imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye, kuko kubabazwa kwacu kw’igihwayihwayi kw’akanya ka none kwiyongeranya, kuturemera ubwiza bw’iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby’igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby’iteka ryose.

Ibyo turebaho kenshi, bikadutera gushima Imana, nk’ubutunzi n’imibereho myiza ; nubwo ari Imana tubikesha, na manu y’Abisiraheli barayiriye ariko ntibyababuza kurimbuka ; sibyo bifite agaciro nk’uko twaguma aho Imana idushaka. Mukundwa, uko ujya mbere, gwiza imbaraga zo mu mutima.

NTITWEMEREWE KWIGANYIRA IBY’EJO

Mt.6:25-26, "Ni cyo gitumye mbabwira nti : ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti ’Tuzarya iki ?’ Cyangwa muti ’Tuzanywa iki ?’ Ntimwiganyire ngo mutekereze iby’umubiri wanyu ngo ’Tuzambara iki ?’ Mbese ubugingo ntiburuta ibyokurya, umubiri nturuta imyambaro ? Nimurebe ibiguruka mu kirere : ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira na byo. Mwebwe se ntimubiruta cyane ? TUBASHA KUBAHO MU BIBAZO

Nka karungu mu mahwa Nk’intama hagati y’amasega aryana Turi umucyo w’isi ...

DUFITE IMBARAGA ZO GUSINZIRA

Mu muraba Tunyura mu isayo tukambuka Twashyizweho ikimenyetso, Uwiteka azi abantu be ! Imana ishimwe ko yatugize abana bayo ! Iyi mpano ntisanzwe y’ubushobozi bwo kuba abana b’Imana.

Kandi uko ikunda Umwana wayo, njye niko inkunda ntakwiriye... (149 Gush)

Pasitori Uwambaje Emmanuel