Impamvu tudakwiriye gukora ibyaha - Theophile Dusabeyezu

Iyo umuntu akijijwe aba atangiye urugendo rwo kurwanya ibyaha. Umuririmbyi w’108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igitero cya 2 yaragize ati: njye ndi umukristo umva ubwo buntu narakijije nkurwa mu byaha naho naterwa n’ibyago nkaba no ku rugamba, mu ntambara ndasana n’ibyaha mfite umugaba ni umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha.

Itang4:7 “Nukora ibyiza ntuzemerwa? Ariko nudakora ibyiza, ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka."

Hari impamvu nyinshi umukristo adakwiriye gukora ibyaha:

1. Bibabaza Imana.

Yesu aduhamagara yadusabye urukundo, Ni yo mpamvu ibyo dukora byose bikwiriye gushingira ku rukundo. Abantu benshi birinda ibyaha ku bwo gutinya ibihano, ariko nubwo ibihano bihari dukwiye kubyima agaciro tukirinda ibyaha kubw’urukundo dukunda Yesu. Abandi birinda ibyaha ku bwo gutinya abantu, ibi na byo ku ruhande rumwe ni ukuri ariko dukwiriye kubirenga urukundo dukunda Imana rukabirusha imbaraga. Impamvu nkuru yo kwirinda ibyaha ni uko “bibabaza Yesu kandi yaradukunze.”

2. Ibihembo by’ibyaha ni urupfu.

Rom6:23 “kuko ibihembo by’ibyaha ari urupfu, ariko impano y’Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo Umwami wacu.” Namwe mundebere ibyo bihembo uretse ko bibabaza Imana bifite n’ibihembo bibi.

3. Ibyaha bikoza isoni.

Abantu twese dukunda icyubahiro no kuvugwa neza. Ibi rero iyo hitambitsemo ibyaha bihita bipfa byose. Kandi ikibi cy’ibyaha, ntibihishika "Nuko ntimuzabatinye kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa igihishwe kitazamenyekana.” Matayo 10:26.

Mwirinde ibyaha mukore ibyiza kuko ibyaha nibimenyekana muzaseba kandi ngo ntibihishwa iteka. Ibyaha by’abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bikabakururira mu rubanza, na ho iby’abandi bizagaragara hanyuma.1Tim5:24 Hari abantu bakora ibyaha bigahita biboneka kubera ko baciye bugufi abandi bakabirenzaho icyubahiro. Ariko amakuru aturutse ahantu hizewe atubwiye ko bizamenyekana.

Twirinde ibyaha kuko:

a. Bibabaza Yesu.
b. Bifite ibihembo bibi
c. Bikoza isoni
Imana idushoboze kuba muri Yesu neza kuko ni byo biduhesha ubudahangarwa ku byaha.

Imana iduhane umugisha!