Impamvu nyamukuru zituma abashakanye batabana mu byishimo.

IMPAMVU NYAMUKURU ZITUMA ABASHAKANYE BATABANA MU BYISHIMO.

Kutagira umwanya wo kuganira

Abahanga benshi bemeza ko imwe mu mpamvu zikomeye zituma urugo ruhinduka agahinda n’agahimano, ari uko ababana bombi batazi uko bakora ngo baganire cyangwa se batanabishaka. hari na benshi bamenye ko kuganira ari byiza ariko bibaza icyo umuntu akwiye gukora aganira nundi nicyo yakwirinda mu gihe cyo kuganira.

Ibiganiro hagati y’abashakanye bishobora gusa kugera ku ntego mu gihe bombi biyemeje gukurikiza ibi bikurikira:
1. Gukoresha neza amahame agenga kuvuga no kumva
2. Gukemura amakimbirane hakoreshejwe uburyo bwubaka
3. Kugira akanya ka buri munsi ko kuganira.

Tuzakomeza ubutaha tubasobanurira ibivuzwe haruguru, tunabagezaho ubwoko bw’ibiganiro abubatse bakwiye kugirana, kugirango bamenyane neza kandi bishimane.

INTAMBWE ESHANU ZIGENGA IBIGANIRO HAGATI Y’ABASHAKANYE

Ibiganiro hagati y’abashakanye bigira ibyiciro byinshi, ariko bamwe bibanda ku kiciro kimwe cyangwa bibiri, ariko bakirengagiza iby’ingenzi kandi byubaka umubano ukomeye. Mu rugo iyo mubashije kugera ku rwego rwa mbere nurwa kabiri umubano wanyu umera neza mukishimana muri byose.

Intambwe ya gatanu : utuganiro tworoheje

Urugero : amakuru yawe/ umeze ute/ wiriwe ute ? ku kazi byari bimeze bite ? aka kaganiro nako ni ngombwa kandi karubaka, hari n’ingo byibuze zananiwe kuganira nibi. Gerageza buri munsi, uvuye ku kazi muvugane buke buke.

Umuntu wese mu buzima akenera umuntu umwereka ko yitaye ku buzima bwe, kutabaza ibi bibazo akenshi bitera abagore kwibaza niba abagabo babakunda. Ibi biganiro birareba ibintu byo hanze gusa ntibigira icyo birebaho nyirubwite. Iyo ibiganiro bigumye gusa kuri uru rwego gusa birarambirana, nibyiza kujya no ku rwego rwa kabiri.

Intambwe ya kane : Kuganira ku bikorwa bya mugenzi wawe

Aha abantu basangira amakuru ariko uyahabwa nta kintu yongeraho. Mugenzi wawe aguha igisubizo ariko ntuvuge icyo ubitekerezaho. Umugabo ashobora kubona umugore we asohotse akamubaza ati ‘’ ugiye he ? ‘’, aho ashobora gusubiza ngo ‘’hanze’’ uru rwego rw’ibiganiro rworohera abagabo kuko badakunda cyane kwisobanura.

Intambwe ya gatatu: guhana ibitekerezo nuko umuntu abyumva.

Aha niho umubano utangira kugaragarira kuko umuntu aba yiyemeje kuvuga ikintu nuko agitekereza n’impamvu yabyo. Kuko rero umuntu aba yumva abohokeye kuvuga uko yiyumva, nuko abona ibintu aha ni ukwikingurira mugenzi wawe ngo akumenye neza.

Aha muganira ku bibareba mu buzima, ibireba abana banyu, imiryango yanyu, imigambi mwagenderaho mu minsi izaza…. Urugero: ni irihe shuri umwana wacu yazajya kwigamo, urabitekerezaho iki? Ese uriya murumuna wanjye muzane tubane mu rugo cyangwa? Tugure imodoka nshya cyangwa tubanze tugure intebe? Kubera iki? Aha habaho kutavuga rumwe ariko mu rukundo. Ababiri bagomba gushaka igisubizo kicyo batumvikanaho, iyo umwe atazi uko akwiye kubyitwaramo hari ubwo bafata ikemezo cyo kutazongera kuganira kuri ibyo bakisubirira kuri za nzego ebyiri za mbere zidatera ibibazo ariko nanone zitubaka, umubano uhamye.

Intambwe ya Kabiri : amarangamutima n’ibyiyumviro

Aha abantu batakira kuvugana iby’ubuzima bwabo, amarangamutima yabo, ibyo wanga ibyo ukunda, ibigushimisha ibikubabaza……….aha umuntu yemererwa kurakara, kubabara, guseka n’ibindi. Aha umuntu yumva akunzwe kuko yemerewe kuba we, aha umuntu aba afite uburyo bwo kumenya imiterere ya mugenzi we neza.

Urugero: ibyo nakubwiye nabonye byarakubabaje kubera iki?

Cyagihe nakubwiraga ibya muramu wanjye ntubyumve nararakaye..
Ungurira ya kanzu narishimye cyane…………………….

Intambwe ya Mbere; kumenyana byuzuye

Iyo umaze kumenya ko mugenzi wawe yakwakiye uko uteye, ukaba wumva wemerewe kumubwira ibyo ushaka byose, wumva ufite umutekano, aha urugo rubamo ibitwenge ariko niyo haje ibibazo muba muzi neza ko bibonerwa umuti, ibindi byose bisigaye murugo bitangira kwihanganirwa.

Urugero rwa byose: Royisi yabwiye umugabo we ati”uyu munsi murumuna wanjye twahuriye hafi y’isoko ansaba amafaranga ndayabura, ararakara, ambwira nabi, abibwiye na mama aramushyigikira. Uko byagenze uru ni urwego rwa gatanu rw’ikiganiro.

Royisi amaze kuvuga atyo ajya mu cyumba, abwira umugabo we aramubaza ati”ugiye he?” Undi ati “njyiye kuryama” uru ni urwego rwa kane. Kandi hari benshi bagarukira hano gusa.

Akwira umugabo wa Royisi amusanga mu cyumba aramubwira ati “ none se ko ari murumuna wawe tubigenze dute? Aha arashaka igitekerezo cya mugenzi we ariko nawe yiyemeza kumubwira uko abyumva, aha bashobora kudahita babyumvikanaho. ru ni urwego rwa gatatu kuko ibivugwa birabareba bombi.

Nyuma gato Akwira abaza umugore we ati” none se urumva umeze ute? Aramusubiza ati” ndahangayitse ko ibi bintu byantandukanya na murumuna wanjye bikanteranya na mama, ariko ndanababaye kuko yambwiye nabi. Aha ibiganiro byabo biri ku rwego rwa kabiri kuko atinyutse kumubwira uko yiyumva kandi adafite ubwoba. Imibabaro yanjye ni iyawe, ibyishimo byanjye ni ibyawe.

Aherako amugira inama aramukomeza barahoberana kuko buri wese yisanga kuri mugenzi we. Urwego rwa mbere.

Si byiza ko umuntu aba wenyine.

Buri gihe iyo Seniyo agize ikibazo akunda kwibwira ngo nta mugabo wo kubwira ibibazo umugore, ni umugore ntakwiye kumenya ko njya ngira ubwoba ngacika intege. Agomba gutekereza ko ibibazo byose ntakinanira.

Seniyo akwiye kumenya iri jambo ngo” sibyiza ku umugabo aba wenyine (itangiriro 2:18)

Abashakanyi ntibaba bakiri babiri baba bahindutse umubiri umwe.”matayo 19:6)

Wowe n’uwo mwashakanye mugeze kuruhe rwego? Mukeneye se gutera intambwe? Ni wowe wo kubigiramo uruhare.

Pastor Kazura Jules