Impamvu abakristo bakwiye gushaka Urukundo Rev Sebugorore

IMPAMVU ABAKRISITO BAKWIYE GUSHAKA URUKUNDO

1. Kugira ngo bafashe abandi. Ikimenyetso buri mukrisito akwiriye kwereka abandi ni " urukundo", Yoh 13:34. Abakrisito bo mu itorero rya mbere bagaragaje urukundo rwabo mu gufasha abakene, Ibyak 2:44-47.

2. Urukundo ni umurunga wo gutungana kwose, aho urukundo ruri rugategeka abantu bagirana ubumwe budasanzwe, Ibyak 4:32-36.

3. Urukundo ni imbuto y’Umwuka, kandi Imana izatubaza uko twabibye iyo mbuto mu mitima y’abandi bantu, Yoh 20: 42.Tuzapimirirwa ku mbuto z’urukundo, Mt 25:34-40.

4. Ushobora gutsinda Satani kubwo kugendera mu urukundo, Itang 22:1-12; Dan 3:14-18; Yobu 13:15.

5. Urukundo ni ikimenyetso cy’ibihe, My 24:12; 2 Tim 3:1-5. Tugomba kwirinda ibihome by’urukundo ruke mu ubuzima bwacu.

6. Amazi menshi ntiyazimya urukundo, Abarom 8:35, 38-39.

7. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangira, ubwenge buzavaho no kuvuga indimi bizagira iherezo, ariko urukundo ruzahoraho.

Hari uwavuze ngo " niba udashaka kugira ikintu uzabura mu buzima bw’iteka, ni ukugiha undi".

Rev. SEBUGORORE Henry