Impamvu 4 zituma utagomba guhangayika – Pastor Rick Warren

Guhangayika biterwa ahanini no kutimenya. Biterwa no kugerageza kugenzura ibyo udashoboye. Nta bwo twashobora kugenzura ubukungu, ni cyo gituma duhangayikishwa n’ubukungu. Ntitwashobora kugenzura abana bacu, ni cyo gituma duhangayikishwa n’abana bacu. Ntitwashobora kugenzura iby’ejo, ni cyo gituma biduhangayikisha. Ariko gutinya nta na rimwe bikemura ikibazo! Ni uguhangayikishwa n’ikintu nta cyo uri bugikoreho.

Yesu yigisha ku musozi yatweretse impamvu 4 zituma tutagomba guhangayika:

Nta mpamvuyo guhangayika

Matayo 6:25 haranwitswe ngo “Ni cyo gitumye mbabwira nti: ‘Ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti ‘Tuzarya iki?’ Cyangwa muti ‘Tuzanywa iki?’ Ntimwiganyire ngo mutekereze iby’umubiri wanyu ngo ‘Tuzambara iki?’ Mbese ubugingo ntiburuta ibyokurya, umubiri nturuta imyambaro?”

Yesu aravuga ati “Niba bitazahoraho wibihangayikira. Guhangayikira icyo ushobora guhindura ni ubupfapfa; guhangayikira icyo udashobora guhindura nta cyo bimaze. Uko byagenda kose nta mpamvu yo gutinya.

guhangayika si ibisanzwe

Yesu aduha ishusho ku byaremwe muri Matayo 6:26: “Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira na byo. Mwebwe se ntimubiruta cyane?”Mu byaremwe n’Imana byose hari ikintu kimwe gihangayika: ni ikiremwa muntu. Mu byo Imana yaremye ni twe twenyine tutayiyiringira, kandi Imana ivuga ko bidasanzwe.

Guhangayika nta cyo bifasha

Nta cyo bihindura. Matayo 6:27 haranditswe ngo “Ni nde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe?” Iyo wiganyiriye mu kibazo nta n’umukono umwe wiyongeraho ku bisubizo ushaka. Ni nko kwicara ku ntebe izenguruka, ugakora cyane, ugashyiraho imbaraga ndetse ukayizengurutsa, ariko ugakomeza kwicara. Kwiganyira nta kintu na kimwe bihindura uretse kukugiraho ingaruka. Bigutera kubabara gukabije.

Guhangayika si ngombwa

Matayo 6:30 haranditswe ngo “Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo, buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwa bafite kwizera guke mwe?”

Niba wizera Imana, ntukwiye kwiganyira. Kuki? Kuko yasezeranye ko izakumara ubukene. “Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk’uko ubutunzi bw’ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu” (Abafilipi 4:19).

Ibyo birimo kwishyura amafagitire? Yego. Ibyo birimo amakimbirane? Yego. Ibyo birimo inzozi zawe, intego n’imigambi? Yego. Ibyo birimo ibibazo by’uburwayi udafite icyo wakoraho? Yego. Imana izakumara ubukene bwose muri Kristo.

Higira ikiguhangayikisha!

Pastor Rick Warren