Impamvu 4 zituma tutabona Yesu – Paul De Vries

Ubona uburyo byoroshye kwibeshya? Ibyanditswe byera byahumetswe n’mana bidufasha kubona ibintu bimurikiwe n’umucyo w’ukuri. Zaburi 119:105 hatubwira umumaro nyamukuru w’ibyanditswe byera, ko ijambo ry’Imana ari “itabaza ry’ibirenge n’umucyo umurikira zacu.”
Dufate urugero ku gikorwa cy’ingirakamaro cyane mu buzima bwacu nk’AbakristoKuzuka kwa Yesu. Kuki Mariya Magadalena yananiwe kumenya Yesu wazutse? Kuki yamumenye ari uko amutumye kujya kwamamaza ko yanesheje urupfu?

Kuba Magadalena yarananiwe kumenya Yesu ni isomo rikomeye kuri twe. Bibiliya itubwira neza cyane muri Yohana 20:11-18 impamvu 4 Mariya yananiwe kumenya Yesu n’ubwo ari we yari azanywe no kureba:
UMUTIMA: Umutima wa Magadalena wari ugamije kubona umurambo wa Yesu, ntiwari ugamije kubona Yesu muzima wavuganaga na we muri ako kanya. Yumvaga ari bumubone akajyana umurambo we.

UMUBIRI: Ijambo ry’Imana ritubwira ko “Mariya yaje arira, arunama areba mu gituro". Umubiri we wari wuzuye agahinda. Yari umwe mu bakurikiye Yesu bamahamya urupfu rwe, ubu rero yari ababajwe n’uko hari uwaje akiba Umwami we!

UMWUKA: Umwuka wa Magadalena wari warangajwe n’ibyo abamarayika babiri bamubwiriye mu gituro cya Yesu, bituma atabasha kumva ibyo Yesu amubwira haba no kumumenya. Natwe hari ibijya bitaha mu mwuka wacu bikatubuza kumenya Yesu.

UBWENGE: Muri Mariko 16:12 hatubwira ko Yesu yazukanye ishusho idasanzwe. Abaroma bari baramukubise, umubiri we usigara ari inkovu gusa. Nguko uko umubiri we wahambwe. Ariko uhereye ku gicamunsi cyo ku wa Gatanu ukageza ku wa mbere w’iminsi 7 ubwo yesu yazukaga, habaye intambara ikomeye Yesu arahindurwa arazuka. Ikindi ni uko yari afite umunezero w’uko azutse. Yagombaga rero guhinduka.

Mu bwenge bwa Mariya, ntiyabashije kumenya yuko uwo ari we Yesu yarui asanzwe azi. Yesu rero atwiyereka mu buryo butandukanye, natwe dukwiriye gushyira ubwenge ku gihe tukanategura imitima kugira ngo tubashe kumenya uhagaze imbere yacu.

Mbese twebwe ntitujya tuyoberwa Yesu kandi ari we uri kumwe natwe? Kugira ngo tuneshe, tugomba kumenya Yesu by’ukuri kandi akaba ari we duhanga amaso. Yesu aravuga ati “Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi na zo zirankurikira” Yohana 10:27.