Impamvu 10 zituma amatorero mato aguma hasi (Igice cya 1) – Dr. Joseph McKeever

Nzi byinshi byatuma amatorero mato akura kurusha amanini. Nayoboye amatorero 3 mato, kandi rimwe muri ayo uko ari atatu ni ryo ritakuze. Nari ndangije amashuli makuru mfite mu mutwe hafungutse, nta mahugurwa nahawe, nta nararibonye mfite, nta bumenyi mfite mu bijyanye n’uwo murimo. Amatorero abiri nayoboye nyuma y’iryo yazamutse neza, n’ubwo nagendaga nyamaraho imyaka 3 rimwe ryikubye incuro 2 irindi 3 mu mubare w’Abakristo n’amaminisiteri.

Iyo nkoresheje ijambo “gukura,” simba nshatse kuvuga umubare gusa. Sinjya nemera imyumvire abantu bamwe bafite ivuga ko kugira Abakristo benshi mu itorero ari byiza, kandi ko kuba itorero ari rito bigaragaza intege nke. Gukura nshaka kuvuga ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urugero, niba itorero ryawe riri mu mujyi wimukamo abantu ariko Abakristo ntibagabanuke, byashoboka ko itorero ryawe ririmo gukura (ndavuga kuzana abandi bantu kuri Kristo).

Ikindi, itorero ryaba rito cyangwa rinini ariko ntiryibande ku ivugabutumwa no kuvuna ntiryizere ko rizakura… Ariko hari ibitabo byinshi n’izindi nyandiko bivuga kuri iyi nsanganyamatsiko. Nyuma yo kumara imyaka myinshi nkorana n’amagana y’amatorero mato, ndashaka kuvuga ku nzitizi zititabwaho cyangwa zigacecekwa nyamara zikunze kudindiza amatorero.

Ndizera ko ubu bushakashatsi buzagira imbuto bubiba mu mitekerereze y’abapasiteri cyangwa abandi bayobozi Imana izakoresha iby’ubutwari mu matorero mato. Izi mpamvu 10 zikurikira ntizitondetse hakurikijwe umumaro zirushanya. Byashoboka ndetse ko ziboneka mu matorero amwe, kuko nta matorero abiri ahuza ikibazo kimwe. Ariko uku ni ko byangendekeye, kandi uko bikurikiranye ni ko bikunze kugenda.

1. Kuba mushaka ko itorero ryanyu rikomeza kuba rito.

“Itorero ryacu turikundira uko ringana.” N’ubwo iyi myumvire iri mu matorero menshi, ntikunze kumenyekana kuko itajya ahagaragara, ndetse n’abayifite bashobora kutabimenya. Ibi bikunze kugaragazwa n’uko abayobozi n’Abakristo muri rusange banga kwakira ibitekerezo bishya, bakanaheza abantu bashya mu ibanga ahubwo bagaha umwanya abantu bamwe bakaba ari bo bashyira imbere. Abashya barabaramutsa, bakabatelefona ndetse bakabaha n’ibitabo, ariko bakabaheza.

2. Guhinduranya abapasiteri mu gihe gito.

Umupasiteri umwe uri mu kiruhuko cy’izabukuru yamaze imyaka 30 ayoboye itorero rito mu majyepfo ya New Orleans. Yambariye ibyo yabonye, ati “Ku Cyumweru nimugoroba nafataga amasaha menshi yo kuruhura mu mutwe mbere y’uko iteraniro rya nimugoroba ritangira. Mu biro by’itorero, nari ndimo gusoma amateka y’iryo torero ni uko nsanga mu myaka 50 iryo torero rimaze ryarayobowe n’abapasiteri bagera 22.” Byaramubabaje, ni ko kugira ati “Ibaze nawe ibyo bintu. Niba hagati y’umupasiteri n’undi harashiraga amezi 6, ubwo ni ukuvuga ko nta wamaraga imyaka irenga 2.” Amaze kubimbwira yamaze umwanya acecetse, ni ko kumbwira ati “Abo si abapasiteri, ahubwo ni abavugabutumwa.”

Ubundi nyuma y’imyaka 2 ni bwo umupasiteri aba amaze kumenyera kuyobora itorero, atari wawundi wo ku izina gusa ahubwo ari umuntu ukwiriye kuyobora itorero. Mu matorero manini, igihe cyo kumenyera kigera ku myaka 6. Ikindi, ntihazagire ugusezeranya ko kumarana umupasiteri igihe kirekire ari cyo gituma itorero rikura. Ariko ndaguhamiriza ko guhinduranya abapasiteri cyane bituma ridakura, keretse niba itorero ryarahisemo kwanga gukura mu buryo ubwo ari bwo bwose.

3. Kugira abantu bake b’abatoni.

Ntibikunze kubaho ko umuntu umwe atoneshwa kuruta abandi mu itorero, ariko iyo bibayeho bituma abamusimbuye bamwanga. Umupasiteri umwe w’itorero rito ashobora kwimurirwa ahandi, Abakristo bagaterana ngo bishakemo “umuyobozi w’agateganyo” kugeza igihe bazabonera undi. Bagatoranya abantu 2 cyangwa 3 (tuvuge ko bakuze), na bo bagakora imirimo yabo neza. Iyo bibaye ngombwa ko wa mupasiteri mushya agenda ku mpamvu zitunguranye, itorero riricara rigaha ububasha ba bayobozi 2 cyangwa 3 batojwe bamaze kugira uburambe.

Iyo abo batoni bamaze kumenyera mu nzibacyuho, bashobora kuvangira umupasiteri mushya uzaza bakamubuza gushyira mu bikorwa imigambi ye, nyamara bavuga ko baharanira inyungu z’itorero. Ikibabaje ni uko ibi babikora mu ibanga Abakristo batabizi, ariko ari amayeri bashyizeho yo kwigarurira itorero “Ibi si ngombwa kubibamenyesha bitarinda kubatesha umutwe.” “Ibi byakemurwa neza n’abantu bake!”

Ingaruka y’ibi ni uko bituma itorero riguma hasi, ntihagire umuntu wifuza kuba Umukristo waryo. Umuti rero ni uko itorero rishaka uburyo ryahirika ibyo bigugu, ntiryemere ko hari uwajya hejuru y’abandi ngo amare igihe kirekire, ndetse Abakristo bagashira amanga bakabaza ibibazo bijyanye n’imiyoborere. Soma muri 3 Yohana, urahasanga uwotwa Diyotirefe washakaga kuba ukomeye. “Hari icyo nandikiye itorero, ariko Diyotirefe ushaka kuba ukomeye muri bo araturosera [komeza usome…]” 3 Yohana 9-11.

4. Kutizera abayobozi.

Ibi nabibonye mu matorero mato (mu manini ntibyigera bibaho) mu manama ngarukakwezi. Mu matorero yikundira gukomeza kuba mato, bahayurana bapfa amafaranga 35 yakoreshejwe mu guhamagara, n’130 yaguzwe impapuro zo gukoresha mu biro. Abayobozi n’abapasiteri bakunze kubabazwa n’uko itorero ritabizera ku mafaranga 20 cyangwa 200. Itorero nk’iri ntiribasha gutera imbere mu kwizera no gushaka abazimiye. Amatorero mato yari akwiriye gutora abayobozi kandi akizera ko bakora neza umurimo wabo.

5. Ipfunwe.

Nahamagariwe kuba pasiteri ku ncuro ya kabiri ndi umunyeshuli mu ishuli rya tewolojiya, bampa kuyobora itorero rimaze imyaka myinshi ritava ku Bakristo 40. Nabonye ko amatorero mato afite inzitizi y’ipfunwe aterwa n’ubuto bwayo. “Ibi ntitwabikora kuko turi bake. Ntitunganya amafaranga n’amatorero manini yo mu mujyi.” Ibi bituma bategura ibikorwa bike, bagasaba Abakristo inkunga nke.

Umuti ni uguhanga amaso kuri Yesu kristo, mukamubwira muti “Mwami, urashaka ko dukora iki?” Petero yabajije Yesu ati “Mwami, uyu se [Yohana] azamera ate? Urashaka ko akora iki?” Umwami wacu yamusubije amagambo aduha urugero rwiza kugeza none, ati “Upfa iki? Nkurikira.”

Urashaka ko itorero ryawe rigarura abazimiye kandi rikaguka rigakura? Kura amaso yawe ku byo abandi bakora. Nkubwije ukuri, benshi muri bo banamuka vuba cyane ku buryo bugaragarira amaso. Ntugomba gufata urugero kuri abo. Baza Yesu uti “Mwami, urashaka ko dukora iki?” Icyo akubwira uhereko ugikore.