Imirimo ikorerwa yanze ya Yesu Kristo ntaho yandikwa mu ijuru!

"kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo" Abefeso 2: 10

Nubwo atari kenshi abantu babizirikana ariko Imana yaturemeye gukora ibyiza ariko tugaruke gato ku ijambo imirimo myiza.

Nabonye hariho imirimo abantu bakora byoroshye kwitiranya n’iyi ivugwa hano, hari abantu batanga mu nsengero no hanze, bafasha, bitwara neza, bareba neza, bibombarika mbese bazi kutabangamira sosiyete, b’imfura kenshi tubita abana beza ariko umva ikintu iri jambo rivuga imirimo yose myiza kuyikora ni byiza nibyo koko Imana yarayiteguriye kera ariko "MURI KRISTO YESU" Agaciro kayo ni uko ikorerwa muri Kristo Yesu.

Ibiri hanze ya Kristo ntaho ijuru ribyandila icyakora isi ishobora kukwitura nubwo atari buri gihe ariko ijuru ntabyo rizi pe! kuko Registrar (Ubwanditsi) wandikira ijuru afite office (ibiro) muri Kristo Yesu hanze ya Yesu nta murimo mwiza uhari uzagororerwa kuko iy’Imana yayiteguriye kera muri Kristo Yesu.

Sintekereza ko wajya mu kigo cy’ishuri udaciye kwa secretaire ngo bakwandike nubwo wakwambara uko bambara, ukavuga nkabo, ukicara ukiga yewe nubwo waca kuri banki ukishyura kuri konti wayihawe n’umuntu ukaza ukanakora ibizami igihembwe kirangiye ntacyo bakumarira kuko muri data (ububiko) z’ikigo ntubamo .

Ushobora no kubona amanota ya mbere ariko bagasanga ntibakugira, ibi bisa no kwihanyagura ukora byinshi mu rusengero kandi utarinjiriye ku irembo nyaryo.

Biroroshye ko umuntu yurira inkike akagwa ku ruhimbi akaba umushumba, akaririmba, akabwiriza n’ibindi ariko ntiwakurika inkike ngo ugwe mu ijuru.

Ubuse wajya aho bubaka ugahita wurira inzu y’abandi nk’umufundi cyangwa umuyede ugatangira akazi nimugoroba wahembesha nde?

Ko bahamagara abandi izina ryawe rikabura ku rutonde (mu gitabo cy’ubugingo) ugatahana umunaniro gusa!

Bibiliya iravuga ngo Hahirwa abapfa bapfira mu mwami, Umwuka ati yee baruhuke imiruho, imirimo yabo igende ibakurikiye. Ibyahishuwe 14:13

Urabona ko n’abandi bapfa ariko abapfira mu Mwami bo barahirwa bameze nk’abaca kuri reception (Umwuka),aho bakirirwa.

None iyi mirimo ko bazayakira maze kwinjira nibankurira inzira ku murima yo izajya he???? Niba izasubirayo igenda ivuga iti bosi banze ko yinjira ntimumbaze!!! Imana idutabare!!!

Ibi bituma nibaza ko iyo umuntu ananiwe kubera Imana igikoresho kiyigirira umumaro imureka akaba ikigirira idini akamaro, aha ndashaka kuvuga ko unaniwe gukizwa neza ngo miliyoni watanze mu bwami bw’Imana bayandike ntibyabuza ko uyatanga ngo idini risakare urusengero, ntabwo ruzava ngo nuko udakijijwe idini rizabyungukiramo ariko mu bwami bw’Imana ntabyo bazi.

Abantu benshi bikundira kwigwizaho imirimo, bava mu isi bagahitira ku ruhimbi mu nshingano, bakabwiriza, mu makorari n’ahandi ariko Yesu ngo azahamagara amazina y’abe bose uzumva izina rye niwe uzitaba hanyuma bijye byahesha agaciro ya mirimo ikuri inyuma

Umuririmbyi yaravuze ngo Yesu naza azareba abafite icyo baziranyeho nawe ntazakangwa n’imirimo dukora kuko yo ntiyadukiza, kuko kujya mu ijuru si ukugendera muri kirabaye! Ahubwo ibyo ukora byose ubikorane ibanga. Birumvikana ko iryo banga turihabwa n’Umwuka wera

Iyi mirimo yose Imana yarayiremye ngo tuyigenderemo niko twasomye- nta bushomeri rwose muri Kristo Imana yaduhamagariye kuyikorera ariko ihabwa agaciro no kuba ishingiye kuri Kristo kandi ukayikora urukundo. Mbifurije kuba muri Kristo Yesu kdi neza ngo imirimo yose mukora ibone aho yandikwa kuko izibukwa kdi izaduherekeza. Muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen