Imibereho yacu ikwiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ev KAGAMBIRWA Claudine

Nk’uko bigaragara, abo tumenyereye kwita abavugabutumwa, ni abantu bafata umwanya wabo bakajya mu nsengero, mu bitangazamakuru cyangwa mu nzira nyabagendwa, bakamamaza inkuru nziza y’ubwami bw’Imana. Nyamara ijambo ry’Imana ryo sibo ribona nk’ababakwiye kuba ababwirizabutumwa gusa, ahubwo umuvugabutumwa nyawe ni ufite imibereho abandi babona igatuma bifuza kuyoboka Imana iri muri we, akaba ari nabyo tugiye kwigira hamwe.

Mu gusobanura inyigisho y’uyu munsi, turasoma ijambo ry’Imana dusanga muri Zaburi 1:1-3 ritubwira neza ngo “Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y’ababi, ntahagarare mu nzira y’abanyabyaha, Ntiyicarane n’abakobanyi. Ahubwo amategeko y’Uwiteka ni yo yishimira, kandi amategeko ye ni yo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n’igiti cyatewe hafi y’umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo ntibyuma, Icyo azakora cyose kizamubera cyiza”. Turasoma kandi mu “Abefeso 5:9” aho riratubwira ngo “kuko imbuto z’umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n’ukuri.

Muvandimwe, nshuti usoma izi nyigisho, ijambo ry’Imana dusomye, riradushushanyiriza umuntu ufite umutima Imana yishimira, nk’isoko y’ibyiza. Uyu wishimira amategeko y’Imana, araboneka nk’umuntu uhawe umugisha udasanzwe, kuko ngo icyo akora cyose kimubera cyiza, uyu ngo n’aho byaba mu bihe bikomeye “amapfa”, Uwiteka akomeza umutima we, ntarangwa n’amaganya, ahubwo akomeza umitima y’abacitse intege, turabona ko afite umutima ukomeye kandi udakangwa n’imbaraga z’umwijima, kuko ibikorwa n’ingeso bye byiza “imbuto”, bibera abandi urumuri bakava mu mwijima “ibyaha” barimo.

Kuva cyera mbere ya Yesu, ijambo ry’Imana yagiye ryigishwa mu buryo butandukanye, nyamara Yesu we yabonye ko bamwe mu baryigishaga barikerensaga, bituma avuga amagambo akomeye agira ati:“Mwebwe banditsi n’Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi cy’isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ari yo kutabera n’imbabazi no kwizera.

Akomeza agira iti “Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwa barandasi bahumye mwe, mumimina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri.“Mwebwe banditsi n’Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y’igikombe n’imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa Mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y’igikombe n’imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza.“Mwebwe banditsi n’Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, muzabona ishyano kuko mumeze nk’ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y’abapfuye n’ibihumanya byose. “Matayo 23:23-27”

Aha Yesu arashaka kutwigisha ko n’ubwo ari ngombwa kwitwararika ku mategeko y’idini, tudakwiye kwirengagiza kwera imbuto zikwiriye abihannye. Bene Data dufatanije urugendo, bavugabutumwa, namwe bayobozi b’amatorero n’amadini atandukanye, ni ibyigiciro cyane kuba Imana yagutoranya ikakwimikisha amavuta, ariko kubw’imbabazi z’Imana ndabiginga ngo twe guhererwa ubu buntu kubupfusha ubusa, Bisigaye biteye ubwoba iyo wumvise ibivugirwa mu matsinda atandukanye y’abakirisito, kuri bamwe wagirango bahujwe no guhangana ? Ibi bikagutera kwibaza icyo duharanira, nyamara twibuke ko ijambo ry’Imana ritubwira mu “imigani 4:24” havuga ngo “ukureho umunwa uvuga iby’ubugome, kandi ururimi ruvuga iby’ubugome urushyire kure yawe”.

Ni ukuri iyo ukora ibyo uba ubabaza Imana, kuko yo yifuza ko imibereho yawe ihindura benshi ariko umuntu natangira ku kuganiriza ibitagira umumaro, ukamucyaha, ukamubwira ko bidakwiye, ukamwereka ko atari byiza, bizamubera isomo abe yanabireka. Hari umuntu umwe wasengeraga mu rusengero rumwe rwa gikirisito, maze atongana n’undi udakijijwe, maze bidatinze uyu wasengeraga aho, ati ngiye ku kwereka ko uko tujya mu mwuka, ari nako tujya no mu mubiri !! ibyo byabaye uruherekane abantu bakagenda babibwirana ariko bamunegura, Ni ukuri biteye agahinda kumva umuntu witirirwa izina rya Yesu avuga atyo, ubwose ibyo byahindura umuntu cg umuntu yakwifuza kumera gutyo? Bibaye aka rya jambo ngo izina ry’Imana riratukwa mu bapagani nk’uko byanditswe “abaroma 2:24” !

Ariko niba turanzwe n’ ingeso nziza abantu bazahinduka ku bwacu, bifuze kumera nkatwe, bakunde kandi bakorere Imana iri muri twe. Yesu abane namwe kandi adushoboze guhinduka rwose kandi duhindure abandi mu izina rya Yesu kiristo Amen.

Ev KAGAMBIRWA Claudine