Imbuto yo kwihangana Ruhogo Manzi Irénée

Ijambo ry’Imana riratubwira ngo Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ingororano, ndetse nikamba ry’ubugingo buhoraho halleluya Yakobo 1:12

Kugira imbuto yo kwihangana bivuze iki? Umuntu ayigira ryari? Ese iva hehe?
Kwihangana, mu Kigiriki (Greeks Word) babisobanura uburyo bubiri (Hupomonē) bivuga igihe umwe muri mwe ateye hejuru undi agaca bugufi, ubundi buryo (Makrothumia) Aha ni ukugira ya mbuto ya Mwuka Wera, aho wihanganira ikintu, utazi igihe kizarangirira ariko ufite ibyiringiro ko kizavaho

Kwihangana ni kimwe mu bintu biranga umuntu wakiriye kristo. Bibiliya iratubwira ngo dukwiriye kwihanganira ibigeragezo kuko Umwami dukurikira nawe yabanje kubinyuramo, kwihangana kwe kwatubereye agakiza (2 Petero 3:15). Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa na byo biduheshe ibyiringiro. (Abaroma 15:4)

IYO TUMAZE GUHINDURWA N’IJAMBO RYE, mu bwonko uko dutekereza birahinduka, wa muntu utagiraga kwihangana agatangira kwera imbuto yo kwihangana,
Reka nkubwire imwe muri quality ( ikiza kiruta ibindi) ku muntu ufite kwihangana, kenshi abamaze kubaka barabyumva cyane kuturusha, ariko abatarubaka nabagira inama yo kujya mureba n’umuntu uzi kwihangana, kuko kwihangana ni kimwe mubisobanura urukundo rw’ukuri, igihe muzaba muri kumwe akamenya ko muryama ukagona, ( wagirango bacometse moteri mu cyumba ) akabyihanganira Kwihangana ntago ari ukubivuga mu magambo ngo ndihanganye, ahubwo nuburyo wiyerekana mu kintu cyabaye kitari kiza, ukarindira ubushake bw’Imana.

Ni ryari wamenya ko ufite imbuto yo kwihangana?

Bibiliya itubwira neza ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. (Yakobo 1:3) iyo uri mu bigeragezo

Nukuvuga ngo uko dukomeza kwizera mu buzima bwacu bwa buri munsi niko intambara nazo ziba nyinshi, abakuvuga, abagusebya, abakwanga, abaguhemukira, mu rugo ntibigende neza, uburwayi, kubura abo dukunda, gusitazwa nabitwa abakozi b’Imana, cg abo uyobora , kubura akazi , kwirukanwa mu kazi, nibindi bitugeraho bitandukanye, ibi byose ndakubwira ko Imana iba ibizi kuko imenya byose, ihera mu itangiriro ikamenya niherezo, ngo ariko ibi bitugerageza bituma kwihangana kwacu gukomera amen.

Hari imvugo Nziza twifuza ko Imana natwe yazatubwira urya munsi w’urubanza iti uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. (ibyah 2:3)

Bibiliya itubwira uburyo umugabo w’Imana Aburahamu yihanganye agahambwa ibyo yasezeranijwe, impamvu ubabazwa nubuzima nuko hari amasezerano y’Imana ufite, hari ibyo iri gutegura byiza kubuzima bwawe, ishuri/ ubutayu uhagazemo hari ibyiringiro byo kuri sohokamo komeza kwihangana, komeza kwizera,

Iyo ufite kwizera no kwihangana bikwinjiza mu masezerano

Ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. (Yakobo 1:4)

kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy’abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. (Abaheburayo 6:22)

Hari abatubanjirije mu kugeragezwa no kubabazwa, benshi Bibiliya itubwira Yosefu wihanganye mubusore bwe, ntiyaryamana na muka Potifari, Aburahamu wihanganiye isezerano, nabandi muzi benshi ndetse n’uyu munsi dufite abatuzengurutse hafi yacu baduha ubuhamya, Hana wihanganye igihe Penina yamukinaga kumubyimba kuko nta kana yarafite, Yobu avuga amagambo akomeye cyane ati Mbese umuntu ni we ntakira? Icyatuma ntareka kwihangana ni iki? Yobu 21:4, abasoma ijambo ry’Imana muzi ibyago yahuye nabyo ibintu bimushiraho, ariko ntiyareka Imana ye, heeeeeeee,
Birashoboka ko umugore cg umugabo wawe, Umwana Wawe, cg ababyeyi bawe batamenya kwihangana kwawe, ariko Imana Ishobora byose ndakubwira ukuri izi umutima wawe uko umeze, umugore wa Yobu ntiyarazi ibanga Yarabitse hahahahah nawe komeza kwihangana kwawe.

Reka ngutangarize ngo kwizera no kwihangana kwacu hari aho bitwinjiza Imana ikatubona ukundi.

kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro.

Iherezo ry’ikintu riruta intangiro yacyo, uw’umutima wihangana aruta uw’umutima w’umwibone., kana ka muturanye cg muvukana yakuratira uburyo yageze kubintu atabikubwiriye kukwigisha ahubwo mwatonganye ariko kwihangana kuri mu mutima, kunezeza Imana kuko ibyo yaba akubwira ari ibyo mwitangiriro ariko wowe urasabwa gukomera mugihe nkiki, kugira ngo mu iherezo uzabe ufitemo imbaraga nyinshi Bibiliya irabwira ngo Uwiteka ni mwiza ari hangana kandi agira neza, atugirira imbabazi nimpuhwe nyinshi, arinda ikirenge cy’umukiranutsi akomeza amaboko atentebutse, niwe uha imbaraga abarambiwe, abatishoboye akabakomeza halleluya ngo Hahirwa umuntu umutegereza

Yesu yaravuze ati "Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu"
Ruhogo Manzi Irénée