Imbaraga zivana umuntu mu mateka mabi yisanzemo

1 Ingoma 4:9-10

Nyuma y’uko ejo mbagejejeho ijambo nise ngo "Waba urambiwe no kwitwa izina ribi?", uno munsi nifuje gukomeza kuri kiriya cyanditswe mvuga hejuru y"Imbaraga zivana umuntu mu mateka mabi yisanzemo.".

Natekereje nsanga imwe mu ndwara abantu barwaye ari akamenyero. Kumenyera ibyo umuntu yisanzemo n’ibyo arimo.

Kugira ngo wikure mu mateka wisanzemo ugomba kumva ko utagomba kuguma mu buzima wisanzemo. Nyamara abantu benshi banyuzwe n’aho bari.

Ibi birababaje kuberako "icyiza" tumenyereye ari cyo mwanzi "w’ibyiza bihebuje" biri imbere.

Umuntu aririmba indirimbo imwe yakundwa akanyurwa, yatangira Itorero ryagenda neza akanyurwa, yarangiza Bachelors Degree (Kaminuza) akanyurwa, akumva yarize cyane...

N’ubwo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, ntiyanyuzwe n’urwego yariho. Ahubwo yaharaniye kururenga! Akora amasengesho agamije kurenga ubuzima arimo, agerageza gutera imbere.

Yabesi yamenye ko iterambere ry’umuntu ridapimirwa ku bandi, ku bo baturanye...ko ahubwo iterambere nyaryo ryawe uripimira kuri wowe...Iyo ujya gutera imbere, ureba uko wowe wa none atandukanye na wowe w’ejo hashize; ugatekereza icyo wakora ngo wowe w’ejo hazaza arute wowe wa none.

Ikibabaje n’uko mu bashumba dufite abantu bipimira ku bo bari kumwe, abahanzi bipimira kubo bari kumwe...ushobora kuba number 1 (uri imbere y’abandi) mu gace utuyemo (akarere, umujyi ) ariko utari ku rwego rwawe...kuko urwego rwawe rureberwa kuri wowe mu gihe urimo no mu bushobozi Imana yaguhaye.

Ndashaka kuva mu mateka nisanzemo! Hari ibyo nshaka kurenga! Hari imbago ngomba kurenga. Ibi nibyo Yabesi yafashemo umugambi, Imana irabisohoza.

Ufite uwuhe mugambi? Ni ibiki ushaka kurenga?

Hari ibintu ndambiwe: akamenyero n’ibimenyerewe, amateraniro asanzwe, indirimbo zisanzwe, abaririmbyi basanzwe basanzwe, abashumba basanzwe, abanyamasengesho basanzwe, abakristo b’izina!

Dusabire Itorero ngo rive mu BIMENYEREWE, tuve mu kitwa CONFORT ZONE kugira ngo tugere aho Imana idushaka kandi ishobora kutugeza!

Mbifurije umunsi mwiza mwese!

Bishop [email protected] Gospel Church