Imbaraga z’urukundo rw’Imana! - Christiane Talbot

«Nta kibasha kudutandukanya n’urukundo rw’Imana» Abaroma 8:39.

Uyu munsi wabyutse bikugoye. Umunsi ukeye uguteye ubute. Umunabi urakwibasiye, kandi ubwigunge umaranye iminsi nta cyo bwabigufashamo. Ariko mu mutima wawe haragenda hagarukamo ya magambo y’Imana wasomye cyangwa wagiye wigishwa kenshi. N’ubwo aya magambo utarakamenya ukuri kwayo, arakomeza kugukurikirana muri iki gitondo. «… cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw’igihagararo, cyangwa uburebure bw’ikijyepfo, cyangwa ikindi cyarenwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n’urukundo rw’Imana ruri muri Kristo Yesu Umwami wacu» Abaroma 8:39.

Mu mutima wawe wibaza ibibazo uruhuri, ariko ukurikije uko ibihe bimeze urumva icyakubera cyiza ari ukubyuka. Ijwi ryongorera rivugiye mu mutima wawe, rigerageza kukuvuguruza ku mwanzuro wari umaze gufata, riti «Ariko urabyukira iki? Nta kazi ufite, kandi haracyari mu museso.» Mu mutima hararwaniramo amajwi menshi, ariko hariho ibyiringiro kuko isi iracyazenguruka kandi izuba rirarashe kuko imirasire yaryo iranyura mu kirahure cy’idirishya ryawe, inyoni ziraririmba mu giti cy’umuturanyi cyuzuye imbuto…

Ibitekerezo bikomeje kukubana byinshi: «Iki ni cyo cyerekanye urukundo rw’Imana muri twe: ni uko Imana yatumye Umwana wayo w’ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho na we» 1 Yohana 4 : 9 ! Iyo Imana ivuze ko nta cyadutandukanya n’urukundo rwayo, mbese sinkwiriye kwizera iryo jambo nkarishikamamo kugira ngo mbeshweho na Kristo?

Noneho umaze gusobanukirwa ko kubyuka ari igikorwa cyo kwizera. Umaze kwiyemeza kubyuka, ugiye hanze. Nta muntu ukwitayeho,. Wowe ubwawe ni wowe uzi ibirwanira mu mutima wawe. Nta gahunda urafata, ndetse umaramaje kugenda buhumyi. Ariko mu mahuriro y’imihanda hari igitangaza kigutegereje: Umuntu wihebye akwiziritseho atangira kukuganyira imibabaro ye. Ntuzi igitumye uhura na we, ariko wiyemeje kumutega amatwi! Wowe ntubara igihe gishize uganira n’uwo munyamibabaro. Nyamara kandi ntiwifuza guta igihe.

Umaze gutandukana na we, wongeye gusubira mu maganya y’ibyawe ariko urumva amahoro aje mu mutima wawe. Ayo ni amahoro ava ku Mana honyine, kuko nta kibasha kugutandukanya n’urukundo rw’Imana. Vous ne comptez plus les minutes qui ont filé depuis que cet inconnu vous accapare. Kwizera kwawe kwiteguye guhirika imisozi! …

Imodoka ikugeze iruhande mu muhanda. Uwari uyitwaye imupfiriyeho, maze umufasha kongera kuyihagurutsa. Mumaze kuganira neza, agusabye kukugeza iwawe. Mu nzira akomeje kukuganiriza akubwira uburyo arambiwe gushakisha umuntu ufite ubushobozi bwo kuyobora ikipe y’abakozi be. Wa muntu rero arabonetse, kandi uwo nta wundi ni wowe! «Nta kibasha kudutandukanya n’urukundo rw’Imana». Ubu noneho ubonye umumaro wo kubika ijambo ry’Imana ryuzuyemo amasezerano.

Isengesho: Ijambo ryawe rinyigisha ko nta kibasha kuntandukanya n’urukundo rwawe. Mfasha gusobanukirwa ko ubasha kuntabara, ugakora ibitangaza mu buzima bwanjye, uko ibihe byaba bimeze kose!

Christiane Talbot