Imbaraga z’umutima

Umuntu iyo avutse ku babyeyi be bo mu isi aba abutse ubwa mbere, ariko agakenera kuvuka ubwa kabiri abyawe n’amazi(ijambo ry’Imana yumvise ) n’Umwuka, akizera Yesu, hirya yo kuba umwana wo kwa runaka aho avuka, akanitwa umwana w’Imana.

Nk’uko umuntu iyo avutse akenera kugaburirwa ngo akure, bitaba akarwara indwara z’umubiri zitandukanye, akanagaragaza ibimenyetso by’imirire mibi cyangwa ntanagire imbaraga ngo akomere kubera ibyo arya, niko no mu buryo bw’umwuka iyo umuntu avutse ubwa kabiri, kwizera kwe kugomba kurerwa, kugakura, yaramuka ariye nabi(inyigisho mbi) akagaragaza ibimenyetso by’imirire mibi, ntagire imbaraga.
Umuntu wa mbere w’inyuma iyo yitaweho agaragaza imbaraga nyine z’inyuma, agakomera.

Kwitabwaho k’umuntu w’imbere wacu gutuma umuntu agwiza imbaraga z’umutima, zimubashisha guhangana n’ibishaka guhutaza umuntu wacu w’imbere.

Ubusanzwe iyo umuntu atarakira Yesu mu mutima we ngo amuhindure, umutima we uba uri kure y’umusaraba. Iyo amaze kwizera Yesu, imbaraga z’umusaraba ziraza zigatura muri we ariko nubwo aba yavutse ubwa kabiri ntibivuga ko ibitekerezo bye bihindutse, ahubwo izo mbaraga z’umusaraba zinjiye muri we zihita zitangira umurimo wo kumumurikira, akagenda ahinduka mu mitekerereze ye kandi uwo umurimo ni uw’igihe cyose, urakomeza kugera umuntu apfuye. Niyo mpamvu nubwo umuntu yakiriye Yesu, akwiriye kwemerera Imana kugenda ihindura imitekerereze ye inyuze mw’ijambo ryayo (Abaroma 12:2).

Nk’uko uko umuntu avuka agakenera kugenda yitabwaho, akajya kura umunsi ku munsi niko n’uvutse ubwa kabiri agenda ahinduka umunsi ku munsi agwiza imbaraga z’umutima.

Ibitekerezo by’umuntu bigira imbaraga zo kumuyobya cyangwa se kumuyobora neza, niyo mpamu n’ijambo ry’Imana ritubwira kurinda Imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby’ubugingo bituruka (Imigani 4:23). Kurinda imitima yacu bidushoboza gutekereza neza, gufata ibyemezo bikwirye no gukora neza.

Ijambo ry’Imana ritubwira ko umutima w’umuntu (intekerezo z’umuntu) ari mubi, urusha ibintu byose gushukana kandi ko ntawashobora kuwumenya usibye Imana yonyine(Yeremiya 17:-10), Imana yonyine niyo ishobora kuworondora, ikerekana ububi bwawo (akenshi tutanabuzi), ninayo yonyine ibasha kudukiza rwose iyo tuyemereye.

Ibitekerezo byacunguwe na Yesu nibyo bishobora gutuma tugira n’umusaruro mwiza kandi ukwiriye mubyo dukora byose.

Mureke twemerere ijambo ry’Imana guhindura imitekereze yacu nibwo tuzagira ubuzima bunesha.

Dukwiye kwemera kugaburira umuntu wacu w’imbere, kandi tukamwitaho umunsi ku munsi, ntitumwicishe inzara kugira ngo tugwize imbaraga z’umutima zitubashisha guhangana n’imbaraga zimurwanya.

Ibi tuzabibashishwa no gusenga no kwiyiriza ubusa, gusoma ijambo ry’Imana hamwe no gukora umurimo w’Imana.
Imana ibahe umugisha, Amen.

@Agakiza.org