Imbaraga z’ibyiringiro

Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby’ukuri. Abaheburayo 11:11

Ibyiringiro duhabwa no kwizera nibyo bituma tubona Imana kandi idahari. Mu by’ukuri Imana n’Umwuka birumvikana ko ari nayo mpamvu Bibiliya idusaba kuyisengera mu Mwuka. Iyo abantu bayibwira ushobora kuhagera ku rundi ruhande mu by’umubiri ugatekereza ko bafite ikindi kibazo, ariko bafite ibyiringirwa kandi ntibashidikanya, bemeza ko bizaba bikabatera kuyibwira kandi ntayo bareba.

Ibaze nk’iteraniro ry’abantu barimo gusenga ariko ibyiringiro byabo ntabyo, umwuka uba uri aho nta kizere uba utanga, haba hakonje ndetse cyane. Urumva icyumba cyaba giteraniyemo abagabo n’abagore bafite ibyiringiro by’ibizaba batarebesha amaso y’umubiri, biratandukanye uko bisa kose.

Twizera ko Yesu ashoboye gukiza, kurokora, guhindura ibyari bibi bikaba byiza.

Kwizera kugaburirwa n’ibyiringiro. Umuntu udafite ibyiringiro no kwizera kwe kuba kurwaye. Uzumva abantu bakunda kuvuga ngo iyo hari ubuzima cyangwa se umuntu agihumeka ngo haba hari ibyiringiro, nibyo koko ariko ushatse wabihindura ukavuga ko iyo hariho ibyiringiro n’ubuzima bushoboka. Kubura umutima ufite ibyiringiro w’umuntu ni kumwambura uburyohe bwo gukomeza imbere, bwo gusenga cyangwa kugira ikindi akora.

Hari umuntu wigeze kuvuga ngo umuntu apfa iyo avuze ngo ndapfuye. Ni ukuvuga iyo umutima ukwemeje ko upfuye nawe ukabyakira, ukumva ubukene burakubereye, ukumva kuba uwa nyuma mu ishuri ni utuntu twawe, mbese ukabanira neza gutsindwa mu buzima, ukabigira abaturanyi beza, ibi byose bigira ingaruka kuko bitubaka icyizere cy’ejo hazaza. Bihabanye rero n’ijambo ry’Imana kuko ryo ridusaba kureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby’igihe gito.

Kwizera kwacu gushingiye ku byiringiro dufite ko Yesu yazutse kandi ibyo bigahindura byose. Buda aracyari mu mva ye, Confusius, n’abandi abantu bishingikirizaho, yewe n’intwari zo kwizera ntiziriho ubu ariko ndashimira Yesu ni muzima. Haleluya Imva ye irarangaye.

Yesu yatsinze urupfu ntirwamuheranye nubwo rwabyifuzaga, ibyo rero nibyo bidutera ibyiringiro bigatuma tumwizera kuko ariho, ni muzima muri twe, kandi afite ubuzima bwacu mu biganza bye. Twizera ko Kristo abasha gukiza, kuduha ubugingo, guhindura byose byiza, afite ku bubasha ku biri mu isi byose.

Ndasaba Imana ngo igwize ibyiringiro muri twe, bitume tubasha kwizera Imana. Umwami wacu yaranesheje, kandi ntiyanesheje ibyo mu gihe cye gusa, ahubwo yahawe ubutware mu byo mu isi byose, ni byo mu ijuru. Na bimwe byawe bigoye, amarira, indwara n’indi mibabaro yose ayifiteho ububasha. Haleluya,ni uwo kwizerwa, Amen.