Imbaraga z’Ijambo ry’Imana

“Kuko ijambo ry’Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw’inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n’umwuka, rikagabanya ingingo n’umusokoro kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Abaheburayo 4. 12”

Kandi Uwiteka arabaza ati “ mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk’umuriro cyangwa nk’inyundo imenagura urutare?”
Yeremiya 23,29

“Ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n’ububi busaze mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu.” Yakobo 1.21

“Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo,agakomeza kugira umwete wayo, Atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora” Yakobo 1.25

“Unyanga ntiyemere amagambo yanjye afite umuciraho iteka.Ijambo navuze ni ryo rizamuciraho iteka ku munsi w’imperuka” Yohana 12, 48

“Kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n’imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n’imbuto itabora, mubiheshejwe n’ijambo ry’Imana rizima rihoraho.” 1 Petero 1,23

“Nk’uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto bugatoshya n’ingundu,bugaha umubibyi imbuto n’ushaka kurya bukamuha umutsima,ni ko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera.Ntirizagaruka ubusa ahubwo rizasohoza ibyo nshaka,rizashobora gukora icyo naritumye” Yesaya55,10-11

“Kandi none mbaragije Imana n’ijambo ry’ubuntu bwayo, ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n’abejejwe bose”
Ibyakozwe n’Intumwa 20,32
“Ku bw’imirimo y’abantu, kwitondera ijambo ry’iminwa yawenzira z’abanyarugomo” Zaburi 17,4

“Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk’uko nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi umunezero wanyu ube wuzuye”
Yohana 15,10-11