Imbaraga z’ Ibyiringiro byacu Dr Masengo

IMBARAGA Z’IBYIRINGIRO BYACU

Zaburi 20:8 - Bamwe biringira amagare, Abandi biringira amafarashi, Ariko twebweho tuzavuga izina ry’Uwiteka Imana yacu.

Muri iki gitondo nategereje cyane ku bidutera ibyiringiro nk’abantu. Ibiduha imigabo n’imigambi y’uko ibyo dukora bizacyamo, ko imigambi yacu ikomeye, ko ejo hacu ari heza.

Natekereje cyane cyane ku isoko y’ibyiringiro ku bizera Imana no kubatayizera nsanga hari itandukaniro rikomeye.

Iriya zaburi twasomye irimo ubutunzi n’amabanga akomeye buri wese agomba kwigiraho.

Mu gihe cy’iyandikwa ry’iriya Zaburi, kugira amagare n’amafarashi byafatwaga nk’ububasha bukomeye mu bya gisirikare. Umuntu yabigereranya no gutunga intwaro zikomeye za kirimbuzi byo muri iki gihe(nuclear weapons).
Abakomeye b’icyo gihe nibyo biringiraga, nibyo batinyirwaga, ni nabyo biyambazaga batewe.

Ku byiringira birumvikana kuko birafatika, biratinyishije, byizeza umutekano mu buryo bufatika.

Nsomye neza ririya jambo, nasanze hari amasomo menshi yatuma duhindura ibyiringiro tukiringira Imana:

1) Amagare n’amafarashi agira aho atarenga. Ayo Farao n’abanyagiputa biringiye ntabwo yarenze inyanjya itukura. Abiringiye amafaranga mu myaka mike ishize batunguwe no guhungubana k’ubukungu. Bamwe mu biringiye imiryango ikomeye bavukamo barayibuze kuri none. Ibihugu by’ibihangange byishingikirije ku mbaraga z’intwaro zikomeye ntibisiba gutungurwa n’abiyahuzi.

2) Imana niyo yonyine umuntu yakwiringira mu bihe byose. Ni iyo kwiringirwa ku manywa na nijoro, uri mu gihugu cyawe cyangwa wazindutse, urwaye cg uri muzima, ukize cyangwa ukennye, etc.

3) Ntabwo amazi ararenga inkombe ku buryo utahindura IMFATIRO z’ibyiringiro. Kuvana amaso ku mana ukayahanga ibyo abantu bishingikiriza n’ubupfapfa ariko gukura amaso kubyo abantu biringira ukayahanga Imana n’icyemezo cy’ubwenge. Ushobora guhitamo kwiringira Imana none kugira ngo nawe ubeho utekanye mu mutima.

4) Ntabwo twiringira Imana kubera ko ibindi byiringirwa byabuze. Ubuzima tubamo bwaturemeye amagare ndetse n’amafarashi: imiryango tuvukamo, akazi, impamyabumenyi, ibihugu dutuyemo, imitungo twibitseho, ibyubahiro dufite, abakomeye tuziranyi, abo twashakanye, umubiri n’imbaraga zawo,...Nyamara ibyo byose si ibyo kwiringirwa! Hari igihe bidutamaza, hari igihe bituyobera.
Umwanditsi wa Zaburi 125:1 - ati "Abiringiye Uwiteka Bameze nk’umusozi wa Siyoni, Utabasha kunyeganyezwa, Ahubwo uhora uhamye iteka ryose".

Nshuti yanjye, wiringiye iki? Wishingikirije iki none?
Subira ku rufatiro rw’ibyiringiro nyabyo: Uwiteka.

Mugire umunsi mwiza.

Fidèle Masengo, Foursquare Church Kimironko [email protected]