Imana yerekaniye urukundo idukunda muri Kristo Yesu

Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Abaroma 5:8

Bibiliya iravuga ngo: “Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw’abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose rwihanganira byose, Urukundo ntabwo rushira." (1Abakorinto 13:4-8)

Iki nicyo gisobanuro cy’ijambo "Agape" urukundo nk’urw’Imana. ni urukundo rwitanga kandi rutajya rushaka ibyarwo.

Ni urukundo rushyira abandi imbere, ntirubika inzika, uru nirwo rukundo rwasutswe mu mitima yacu n’umwuka wera.(Abaroma 5:5).

"Agape" yatumye Data yohereza umwana we, yesu ngo apfire ibyaha by’isi yose ( yohana 3:16) ibi bitandukanye n’urukundo rwa muntu,rwo rurikubira, rurireba, rurikunda.

Urukundo rusanzwe rwa muntu rugumaho gusa igihe uwo rukunda acyujuje iby rwifuza, ibyo bikaba biterwa nuko rushingiye ku marangamutima n’ibyifuzo bya kamere.

Urukundo rw’Imana, ku rundi ruhande ntacyo rushingiraho kandi ntirujya rushira. Iyi nni yo mpamvu Imana yashoboye gukunda isi y’abagome b’abanyabyaha. Ni uko yarengeje amaso ibyaha byabo ngo ibone icyo bashobora kuba nibayiringira.

Niba warabyawe ubwa kabiri, ubasha gukunda nk’Imana, nta buryarya, kuko urukundo nk’urw’Imana ruri mu bigize umwuka wawe waremwe bushya, none rero tangira ugendere muri agape atari mu rukundo rusanzwe rwa kimuntu.

Ibiranga agape bivugwa mu 1 abakorinto 13, reka urwo rukundo rukubere urufatiro ugenderaho mu kubana n’abandi, bityo iteka uzahora uri mu murongo mwiza mu nzira yawe y’agakiza.

Amahoro y’Imana abane namwe!

Evangelist Shema Prince.