Imana yandemye mu buryo bwihariye !!!

Naje gusobanukirwa impamvu abantu bamwe batigirira icyizere, bakigereranya n’abandi, bakagira ishyari, ntibishimire gutera imbere kw’abandi. Impamvu y’ibyo ni uko baba batazi icyo Imana ibavugaho n’icyo ibagambiriyeho bo ubwabo ku giti cyabo. Igihe Imana yaturemye jye nawe, ntabwo yatugereranije n’abandi bantu, na bo ntabwo yabagereranyaga natwe ibarema. Ijambo ry’Imana riravuga ngo: “Naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaza…” Zaburi 139:14.

Ntabwo ndi mu irushanwa n’undi muntu, ntabwo ndi uw’agaciro gake kubera ko ntafite ibyo wowe ufite, ntabwo nkomeye kubera ko mfite ibirenze ibyo wowe ufite. Ahubwo ndi jyewe, mfite umuhamagaro w’umwihariko, intego n’inshingano byanjye ngomba kuzuza muri uru rugendo. Ningera mu ijuru nzabazwa ibyo nakoze bitewe n’ibyo Imana yari yarampaye n’ibyo yanteguriye… Nawe nkeka ko ari uko.

Imana iduhane umugisha.