Imana yakumenye itarakurema, ikweza utaravuka. (Igice cya 1) CONSTANT Mahame

Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho riti”Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga.” (Yeremiya 1,5)

Aya niyo magambo Imana yabwiye umuhanuzi yeremiya igihe yamwiyerekaga bwa mbere igihe yari agiye gutangira kumukoresha ibikomeye ariko we atibonagaho, ntabyiyumvemvo ndetse no gutekereza ko yari gukora umurimo ukomeye kuriya wo guhanurira amahanga ntabyo yari yarigeze atekereza.

Yari afite urwitazo ruteye gutya nkuko nawe ariko waba wibwira cg se Satani yaba agushuka ati”Nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana.”

Ariko igishimishije nuko nyuma yuko Imana imuhamirije inamukurira inzira ku murima ko atariwe uzakora (mu mbaraga ze bwite) cg ngo abe ariwe uzavuga (mu magambo ye bwite) ahubwo ko ariyo izamukoresha ndetse akaba ari nayo izamuvugisha ibyo yabonaga ko bimurenze byaje kurangira aciye bugufi yemera ubwo bushake bw’Imana nubwo kuriwe yari yabanje kubyumva nk’ibitazashoboka.(Wakwifashisha- Yeremiya 1,7-10)

Impamvu rero nyamukuru tugendereye twifashisha urugero rwa Yeremiya n’uko no mu gihe turimo usangamo abantu Imana isezeranya kubagira abakomeye ariko barebesha amaso y’umubiri bakigereranya n’abandi bakiburamo igitangaza cyabaturukamo cyangwa umumaro ntagereranywa wahindura benshi cyangwa isi muri rusange ariko byumwihariko kubizera batibonamo akamaro bagirira itorero rya kristu. Hari zimwe rero mu mpamvu zijya zitera umuntu kumva ko utahindukamo ukomeye cg se zimutera kubona ko atazakora ibikomeye:

1. Kwirebera mungano y’imyaka yawe: Tugarutse gatoya muri yeremiya 1,6 usanga urwitazo Yeremiya yabwiraga Imana n’uko ngo yari umwana. Bishatse kuvuga ko we kubwe yarirebaga nyine nk’umusore muto akabona atahagarara imbere ya rubanda nk’umuhanuzi ngo nagira icyo avuga bamwumve; byamuteraga kwisuzugura akumva ko abakuru cg rubanda muri rusange batazamwumvira.

Reka mvugane namwe Imana yahamagariye gukorana nayo ibikomeye mukisubiza inyuma bitewe no kwibwirako mudakuze bihagije mukumvako rubanda batazabumva cg batazubaha ibyo muzababwire ntimuhagarike umutima kuko uwo kumvisha no kwemeza imitima yabo n’Uwiteka umuremyi wa byose kandi ashobora byose harimo no n’imbaraga zemeza imitima y’abo mubona batazabemera.

2. Kwisuzugura bitewe n’umuryango ukomokamo: Iyo tugiye muri Samweli 9, 19-21 tuhasanga inkuru ya sawuli umwami wa mbere w’Abisiraheli igihe yahuraga na Samweli bwa mbere akamubwirira mu marenga ko azaba ukomeye (umwami).

Ariko icyo Sawuli yahise amusubiza yaramubwiye ati”mbese sindi umubenyamini wo mu muryango muto wo mu ya Isirayeli? kandi se inzu yanjye siyo iri hanyuma y’ayandi mazu yose y’ababenyamini?(.....)”; ibyo byose iyo ubirebye neza usanga byaramuteraga kumva ko kuba aturuka ahasuzuritse gutyo nawe asuzuguritse nta gukomera kw’abaturukamo ariko nawe niba umeze gutyo uyu munsi ndaguhumuriza nkubwirako sawuli wavaga aho hasuzuguritse ariwe wabaye umwami wa mbere w’ab’isirayeli.

Ubutaha tuzarebera hamwe izindi mpamvu zitera umuntu kumva ko ataba ukomeye cg akore ibikomeye ariko tunareba hamwe n’uburyo bwo kubinesha.