Imana yaduteguriye umuryango turererwamo ari ryo torero rya Kristo

Itorero kuva ryabaho kera nubwo tutajya mu mateka yaryo rigomba kuba rifite ibintu byinshi rikora kandi abaryo bahuje nk’umubiri wa Kristo. Ibi bivuze ko itorero rifite icyo rimariye abakristo ariko kandi na none burya n’umukristo aba akwiye kwibaza icyo arimariye kuko byose birakenewe.

Hari igihe umuntu ahora aburana ko itorero ridashyira mu bikorwa ibyo arikeneyeho ariko burya nawe aba akwiye kwibaza niba umumaro we awuharanira. Itorero ni umuryango mwiza abantu bari bakwiye kuba babanamo bishimye, bakundanye, bikorerana imitwaro mu buryo butandukanye, bagatsindagizanya nk’abafatanyije urugendo rugana mu ijuru.

Hari urugero rumwe numva rwambereye ikigisho gikomeye. Iyo urimo ugenda mu muhanda ujya kubona ukabona umushoferi w’imodoka cyangwa se moto, arimo gutunga agatoki hasi ashaka kubwira mugenzi we ko imbere aho hari polisi ngo yitonde batamufata bakamuca amafaranga. Ndatekereza ko byanze bikunze ibi birengera byinshi ku ruhande rw’abashoferi kandi bigaragaza urukundo. Ikindi ntabwo abikorera uwo azi gusa n’uwo atazi abonye mu muhanda bwa mbere.

Iyi ni imwe mu mashusho yatwereka ko natwe nk’ab’itorero twabana neza kandi itorero rigahindukira umuryango n’uwari usanzwe atawugira. Ibi kubivugira mu gihugu nk’u Rwanda byakoroha kuko amateka yarwo atabashije kwemerera umubare munini w’abantu kugira abo bakomokaho cyangwa se imiryango bifuzaga, iyo rero umuntu yinjiye mu itorero mu by’ukuri rikamubera ryiza ahabonera inshuti, abavandimwe muri Kristo Yesu, ababyeyi n’abandi.

Ibi rero nibyo byari bikwiye kuba bakorerwa no mu itorero rigereranywa n’umuryango w’Imana ariko kandi ni umuryango w’abaribamo bose. Iyo ufashe icyemezo cyo gukizwa ukakira Yesu nk’umwami n’umukiza w’ubugingo bwawe Imana irakwakira mu bana bayo abo usanze bakakubera basaza bawe cyangwa bashiki bawe (Matayo 12:49-50). Aha Yesu yerekanye ukuntu umuntu wese ukora ibyo Se wo mw’ijuru ashaka ari we mwene se, agira ati niwe mushiki wanjye, niwe mama.

Ndakwingingira guha agaciro uyu muryango kandi ujye wifuza kubana n’abawo, Bibiliya iravuga ngo ntitukajye twirengagiza guteranira hamwe. Abaheburayo 10:25

Benedata Imana ni nziza yaduteguriye umuryango mwiza ibereye umubyeyi natwe tukaba abana bo mu rugo rwe, tujye twishimira kubana n’umubyeyi ndetse n’abandi bana bo muri uru rugo, bizatwongerera imbaraga dushyize hamwe tuzane n’ abandi satani aheranye hanze muri iyi si kugira twifatanye hamwe kwitegura kuzajya kubana n’Imana iteka ryose. Imana ihabwe icyubahiro. Amen.