Imana ntiyakwibagiwe

Ni uko rero nk’uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, ni ko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye. Yakobo 2:26

Mbese bene Data, byavura iki niba umuntu avuga y’uko afite kwizera, nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene Data w’umugabo cyangwa w’umugore wambaye ubusa, kandi akaba abuze ibyo kurya by’iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati: “genda amahoro ususuruke uhage" ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukennye byavura iki?

Uko ni ko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yazavuga ati: “wehoho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo." nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n’imirimo yanjye.

Ariko ukwizera Imana ishaka ko tugira ni ukwizera gufite imirimo, uko ni ko kwizera gukuraho imisozi, kugahindura ibidashoboka.

Bibiliya iravuga ngo" Mbese wizera y’uko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. wa muntu we ntuzi y’uko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Mbese sogokuruza aburahamu ntiyatsindishirijwe n’imirimo, ubwo yatangaga isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro?Yakobo 2:19-21.

Muri uyu murongo bibiliya itwereka ko kwizera kwa Aburahamu kwafatanije n’imirimo ye, kandi ko kwizera kwatunganijwe rwose n’imirimo ye. Ni cyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka yitwa incuti y’Imana.

Umuntu rero ntatsindishirizwa no kwizera gusa ahubwo atsindishirizwa no kwizera gufite imirimo.

Dore na maraya uwo rahabu mbese ntiyatsindishirijwe n’imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa, akaziyobora indi nzira?

Ni uko rero nk’uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, ni ko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye.

Amahoro y’Imana abane namwe!

Evangelist Shema Prince