Imana ntiyabura aho ihera ikugirira neza . Alice Rugerindinda

“ Mu murwa w’I Shushani hari Umuyuda witwaga Moridekayi mwene Yayiri mwene Shimeyi mwene Kishi Umubenyamini. Yayiri yajyanywe ari imbohe n’abandi banyaganywe I Yerusalemu na Yekoniya umwami w’Abayuda, ubwo yanyagwaga na Nebukadinezari umwami w’I Babuloni. Moridekayi uwo niwe wareze Hadasa ariwe Esiteri umukobwa wase wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina, kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro afite uburanga. Se na nyina bamaze gupfa , Moridekayi aramujyana amurera nk’umwana we”. Esiteri 2:5-8

Iyo satani ashaka kwihebesha umuntu, akenshi amusubiza mu mateka y’ubuzima bwe, akamubwira rwose ko ntaho Imana yahera imugirira neza, ko ntabyiza ategereje mu buzima, ko azapfira mu mubabaro. Akenshi bene abo bantu usanga bavuga ngo : Nanjye se hari icyiza cyanzaho….., ahubwo se Imana yaherahe ingirira neza ko bene ibyo byiza ari iby’abana bafite ababyeyi…., bize….. bavutse…… batuye ……..

Igihe kimwe ndi mu iteraniro , hari umukobwa wavuze ijambo sinarisobanukirwa ako kanya, narisobanukiwe nyuma y’igihe kirekire : Yaravuze ngo Imana ihamagara ubusa mu muyaga bukitaba! Ubusa mu busa ariko kuko ari Imana ihamagaye bwa busa bukavamo ikintu runaka bukitaba!!! Imana idusobanurire.

Dusubire kucyo Bibiliya ivuga kuri Esiteri : Yari imfubyi adafite se na nyina, yarezwe na se wabo Moridekayi w’umunyagano wakoraga ku irembo ry’ibwami akingura inzugi. Esteri yari afite igikundiro n’uburanga.

Kuba uri imfubyi y’ababyeyi bombi ubwabyo biteye ubwoba. Kurererwa ahantu hatari iwanyu nabyo n’ibindi, hari ubwisanzure uba utazagira. Ongeraho kuba noneho numuntu ukurera ari mu bunyage, yarajyanywe ari imbohe! Kuba mu bunyage nabyo bifite icyo bisobanuye. Ukurera kuba aba ku irembo afungura inzugi, nawe ubwe atorohewe…….

Hejuru y’ibyo byose mvuze nubwo ntabisobanuye, Imana ikabonako uwo Esther uturuka muri uwo muryango yavamo umuntu udasanzwe , akaba umuntu wakora ikintu kidasanzwe, akandikwa mu mateka azavugwa imyaka ibihe ibihumbi, Imana ikazamukoresha mu gutabara ubwoko bwayo……… Imana ishimwe. Koko ntahantu kure Imana itakura umuntu.

Kuba nta nzira ubona , sicyo kikubwira ko Imana itazagira ibyo ikora mu buzima bwawe. Komeza uyirindire, uyisenge uyifitiye icyizere.

Imana ijya ibikora abantu bakamera nk’abarota kuko batigeze batekereza ko byashoboka.

“Ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b’I Siyoni, twari tumeze nk’abarota” Zaburi 126:1

Humura Imana ntiyabura aho ihera kuko yitwa Imana Ishoborabyose.
Ibihe byiza

Alice Rugerindinda