Imana ntabwo yemera ko umuntu ababarira ubusa

Imana ntabwo yemera ko umuntu ababarira ubusa

‘’Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nkuko yabigambiriye’’. Abaroma 8 :28

Niba mwarasobanukiwe ko muri ibisubizo by’amasengesho ya bamwe basengera mw ‘isi, mugomba no gusobanukirwa ko mbere yuko Imana ibashyiraho, Ibanza gufata umwanya wo kubategura.

‘’Muri Kristu, habaho ubuzima nyuma y’imibabaro!’’ Nubwo yari izi neza ko yatoranirije Mose kubohora ubwoko bwayo, Imana yohereje Mose mu butayu ahamara imyaka 40, nyuma Inamuvanayo. Ni mpamvu ki yabigenje ityo ? Ni kubera ko nta muntu uyobora abandi inzira atazi. Nyuma y’imyaka 40 y’ubuzobere, Mose yarakomeye, yamenye neza icyo ari cyo ubutayu, aba umuntu ushoboye kuba yabwambutsa ubwoko bw’Imana.

Mwitegereze neza ibibazo munyuramo, kuko bishobora kubahishurira ni bantu ki Imana ibahamagarira gutabara cyangwa gufasha muri ubu buzima. Mose ntabwo yari azi impamvu yatinze mu butayu, nka benshi muri twe, yahoraga yibaza ngo ‘’kuki ?’’

Mu by’ukuri, Imana ntirya yemera na rimwe ko abantu banyura mu bintu bibabaje nta mpamvu. Izi ko mukeneye amateka, kuko ntabwo habaho icyubahiro nta mateka. Ni gute mwafasha gukira umuntu watawe, akababazwa, niba mutigeze mubabazwa ? Ni gute mwavuga ku bukene, kandi nta kintu mwigeze mubura mu buzima ? Ni gute mwabwira abandi ko hashobora kubaho ubuzima bwiza, bwagutse, ku muntu watawe n’umukunzi we, mutigeze kubaho ubuzima bwo gutandukana n’umukunzi, cyangwa mutanazi ubuzima bwo kwagukirwa no guhemburwa ? Mushobora kubivuga, ariko ntimunyure ababumva.

Imana ntabwo yishimira ibibagerageza. Ariko izi uburyo ki izabihindukiza bikabazanira ibyiza, mukabera abandi ubuhamya. Izabahindura urugi rw’ibyiringiro, kugira ngo binyuze mu mateka yanyu, benshi bunamure imitwe, basubirane ibyiringiro, bavuga ngo : ‘’Muri Kristo habaho ubuzima nyuma yo kubabara !’’ Ntimuheranwe n’agahinda. Mukomeze inzira mugere ku ntego itumye muriho !

Isengesho ry’uyu musi

Mwami Mana, ndagushima ko ibintu byose ubifataniriza hamwe kunzanira ibyiza kubera ko ngukunda kandi nahisemo kukumvira. Umpe gukira rwose agahinda kose. Wemere ko, binyuze mu mateka yanjye, icyubahiro cyawe kigaragara. Mw’izina rya Yesu, amen.

Yvan Castanou