Imana niyo yo kwiringirwa Rev Muntu Benjamin

Abiringiye Uwiteka Bameze nk’umusozi wa Siyoni, Utabasha kunyeganyezwa, Ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk’uko imisozi igose i Yerusalemu, Ni ko Uwiteka agota abantu be, Uhereye none ukageza iteka ryose.(Zaburi 125:1-2)

Iyi Zaburi itugaragariza ko abiringiye Uwiteka badashobora guhungabanywa n’ikintu icyo aricyo cyose kandi iteka ryose. Ubusanzwe ibyiringiro bikugeza kucyintu gifatika bikamara ubwoba ndetse no gushidikanya.

Umuhanuzi Yeremiya Yavuze ko uwiringiye Uwiteka ameze nk’igiti gishoye imizi mu amazi,kidatinya amapfa,gihorana itoto kandi gihora cyera imbuto zacyo.(Yeremiya 17:8)

Naho Yobu 19:25-27 Yahamije ibyiringiro bye ati: "Ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, Kandi amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, Nzareba Imana mfite umubiri.

Nzayireba ubwange amaso yanjye azayitegereza si ay’undi nuko umutima wanjye umarwa n’urukumbuzi". Aha nubwo Yobu byose byari byarashize Umugore n’Inshuti baramuvuyeho ibyiringiro bye byamwerekaga ko ntacyo akennye kandi ko muriwe hari ubutunzi bukomeye.

Mugihe Petero yandikaga inzandiko itorero ryari mu makuba menshi ariko yarababwiye ati: "ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we Mwami,
Kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impanvu z’ibyiringiro mufite" 1Pet 3:15

Kubera ibirwanya ubugingo bwacu abakristo benshi bamaze gucika intege ibyiringiro byabo bigashira ariko bene data nimukomere kuko ibyiringiro byacu ku UMWAMI Yesu Kristo si ibyubusa nkuko byanditswe ngo twe tubikiwe:

Ibyo ijisho ritigeze kureba, n’ibyo ugutwi kutigeze kunva, Ibitigeze kwinjira mu mutima w’umuntu, Ibyo Imana yabyiteguriye abayikunda.

Kandi mwibuke ku UMWAMI Yesu yivugiye ngo : "Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku imperuka y’isi" Komeza ibyiringiro byawe ku Imana maze nayo izagutabara,Izakunezeza,Iguhe amahoro ndetse n’ubugingo buhoraho.

Rev Muntu Benjamin