Imana niyo nyiribihe

Aburahamu arubama araseka yibaza mu mutima we ati :Ese ubwo byashoboka ko umugabo ufite imyaka ijana yabyara umwana w’umuhungu ?Sara se we ufite imyaka 90 yabyara ate ?Imana iravuga iti :ahubwo umugore wawe Sara niwe uzabyara umwana w’umuhungu kandi uzamwite ISAKA. Itangiriro 17 :17-19.

Kera Imana yari yarasezeranyije Aburahamu na Sara ko bazagira urubyaro rwinshi cyane.Imyaka yarahise ariko umwana bifuzaga cyane ntiyavuka. Kino gihe barashaje imyaka 100 y’Aburahamu na 90 ya Sara.

Ibihe by’ubuzima bwanyu bigengwa n’Uwiteka !Namwe kandi haribyo Imana yabasezeranije nyamara igihe kiragiye none isezerano rirasa naho ryaheze ,muri wowe niho havukamo akantu ko guseka nka Aburahamu.

Nuko wikwigomeka,mu mutuzo no kwihangana tegereza Uwiteka. Imana irinda ijambo ryayo kugeza risohoye.Data ntajya ahemuka,ntabwo yakwibagiwe.

Mu gihe Aburahamu we yatekerezaga imyaka ishize,Uwiteka amushyiramo gutekereza ejo hazaza :Sara abyara Isaka umwaka utaha nk’iki gihe.
Umwaka murangije wari wuzuye ubugumba,impagarara,umubabaro no kutabona ibyo mwifuza ariko umwami arabakomereza kureba imbere.

Ntimutume ibyahise bibabuza amahoro. Nibyo umwaka utaha nk’iki gihe Uwiteka azabasohoreza isezerano rye. Muzabona Isaka wanyu. Muraseka musomye aya magambo,birahuriranye kuko Isaka bisobanura ARASEKA.

Ibihe by’ubuzima bwawe bigengwa n’Uwiteka !Niwe wenyine ugena ibihe !
NONE WASENGA UVUGA UTI
Mwami uyu munsi nshyize mu biganza byawe ibyo nizeye,ibyo ntegereje,ibyo nifuza byose kuko ijambo ryawe ari YEGO na AMEN. Nshoboza kugumana umutuzo n’ibyiringiro n’ubwo igihe cyaba kigenda,Amen.
Pastor Patrice