Imana izi aho dutaha Liliane

"Aba bantu banteye impuhwe, kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe none bakaba badafite ibyo kurya. Nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari aba kure" Mariko 8 :2-4

Bene data intumwa za Yesu zashatse gusezerera abantu kandi babizi neza ko bashonje bari bamaze iminsi 3 batarya ariko Yesu arabyanga kuko yari azi neza ko batagerayo atabagaburiye.

Bene data irijambo ritwereka ko Yesu aziko atadusezerera dushonje inzara ziratandukanye ariko iyo ariyose waba ufite komera Yesu aziko utabasha kugera murugo atabanje kukugaburira.

Hari igihe aho utuye haba nta biryo ubona ukeneye bihari kuko ari mu Butayu ariko naho Yesu aragabura. Kumurongo wa 4 .Iyo turi mu butayu akenshi inzara itwicirayo tugatekereza uko tuzagera murugo bikatuyobera kandi dushonje.

Ibintu bimwe bigaragaza inzara :
1. Intege nke z umubiri
2. Ibitotsi
3. N ibindi bitandukanye

Inzara rero y’uburyo bw Umwuka cyangwa bw’umubiri Yesu ajya ayimara abantu be kuko azi neza ko kugera mu rugo cyangwa mu bwami bw’Imana byatugora dushonje.
Icyo nakundiye Yesu muri iri jambo nuko azi kubara neza akamenya ko igihe kigeze cyo kumara abantu inzara akabikora nubwo abantu batabyemera nkuko intumwa zazanye impamvu nyinshi zatuma abantu batabona ibyo kurya.

Bene data mbifurije kumarwa inzara na Yesu kandi humura aziko aho utaha ari kure utagerayo atakugaburiye. Yesu aduhane umugisha.