Imana iri mu ruhande rwawe umubisha ntawe. Kiyange Adda

Mose arambura ukuboko hejuru y’nyanja. Mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo abanyegiputa barayihunga, Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. Amazi asubira ahayo arenga ku magare no ku bahetswe n’amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n’umwe muri bo. ( Kuva 14 : 27-28)

Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu nta mubisha. Nubwo wabona umubisha ari hafi yawe, komera kuko ukuboko k’Uwiteka kuramurwanya. Amahirwe menshi ni ayawe. Uwiteka aramureka ngo akwegere, agere aho ashaka kumurimburira nta kindi gitumye aceceka, aramurindiriye kandi ijisho rye ntirikuvaho. Amen

Abisirayeli babonye ingabo za Farawo zinjiye muri wa muhanda Imana yaciye mu nyanja baratinye cyane, ariko Bibiriya itubwiye ngo Uwiteka akunkumurira abanyegiputa mu nyanja. Bireke bize ariko bihure n’Uwiteka abikunkumurire mu nyanja. Ntabwo bitinya n’umuhanda waciwe mu buryo bw’igitangaza, bikandagiraho rwose nabyo ariko akaga kaba kari imbere yabyo. Humura dore Uwiteka ari mu ruhande rwawe, inyanja yahagaze kubwawe ntabwo ari kubwabo.

Ahubwo dore agashya, Uwiteka ategereje ko byose byikusanyiriza hamwe inyanja ikabirengera ukaririmba nka Miriyamu. Gusa hari icyo usabwa, ikomeze ku Mana, wirinde ibyaha, tegereza Iraje igukureho agasuzuguro k’abanyegiputa. Humura kandi komera.

Dusenge : « Data wa twese dore uyu muntu arananiwe ! mweze, mwongerere imbaraga akomeze agende, murinde gutinya urusaku rw’amajwi y’abanyegiputa bari kuza bamwirukansa muri iyi nzira wamuciriye mu Nyanja. Mwambutse Mwami ! Kandi uhindukirire biriya bimwirukansa ubikunkumurire mu nyanja . Ngushimiye ko humvikanye ijwi ry’ihumure kandi ko ubirangije Data wa twese. Ndagushimye mw’izina rya Yesu, Amen. »