Imana ikomeje gukoresha umukozi w’ Imana Kazura Jules n’ umuryango we muri Senegal

Nkuko Ijambo ry’Imana ribidusaba aho rigira riti ” Muzirikane abanyururu nkaho mufunganywe nabo. Mwibuke n’abagirirwa nabi, muzirikane ko namwe mufite umubiri” Abah 13:3, natwe Imana yadukinguriye amarembo muri gereza iri hafi yaho dutuye (Thies), buri wa kabiri wa buri cyumweru tujya gusura abagororwa bahafungiwe, tukagenda mu byiciro bitatu, aho ab’igitsina gore bajya mu ruhande rufungiyemo abagore n’abakobwa, naho abagabo n’abasore tukicamo ibice bibiri, bamwe bakajya kuganiza abagabo bakuru abandi bakajya kuganiza abafunze ari bato hagati y’imyaka 14-18, dukomeze gusenga ngo Yesu yigaragarize bose.

umunsi wo gusura gereza hamwe n’abashyitsi 5 bari badusuye bavuye muri Amerika.

Gusura ibyaro
Mu itangira ry’umwaka twasuye imidugudu y’ibyaro ibiri tunaganira n’abayigize ndetse tubasha no kwibonera uburyo babayeho bigoye kandi cyane cyane bikagora abagore. Twasuye village ya Fandene na Ibra Fall.Umudugudu w’icyaro muri Senegali (village) uba ugizwe n’imiryango myishi, buri muryango ni ukuvuga abantu bakomoka k’umubyeyi umwe (Umusaza n’abagore be bose n’abana babo (uyu ashobora no kuba yujukuruje, n’abuzukuru bagakomeza kubana nawe)- Abahungu bose bashatse hamwe n’abagore babo n’abana babo Abuzukuru n’abagore babo n’abana babo……..)

Mme Kazura agerageza kuvoma mu iriba

Abo bose baba bakoze icyo bita inzu ikaba izitiye ikayoborwa n’umukuru w’umuryango akenshi aba ari we mubyeyi mukuru uhari.
Aho baganirira

Imiterer y’inzu n’ibyumba

Buri muhungu washatse agira icyo bita icyumba, muri make iyi niyo twebwe twita inzu, ariko kuri bo inzu ni igiteranyo cy’ibyumba by’umuryango umwe umwe. Ibyo byumba byose ntibigira icyumba cy’uruganiriro (salon) ahubwo inzu iba ifite ikibuga akenshi usanga giteyemo igiti maze munsi yacyo akaba ariho mu ruganiriro. Umushyitsi wawe rero aba ari umushyitsi w’umuryango wose kuko muganirira aho hanze, niho ho kwakirira abantu. Ya mazu yose yo mu gace kamwe akenshi agizwe n’abakomoka ku gisekuru kimwe uyateranije niyo abyara umudugudu. Uwo mudugudu nawo uba uyoborwa n’umukuru w’umudugudu (village) uwo ntabwo atorwa ahubwo ab ariwe musaza mukuru muri wo kuko hafi abagize umudugudu umwe baba bakomoka ku gisekuru cya kera kimwe.bw’ikintu cyose kigiye gukorwa mu mudugudu harimo n’ivugabutumwa ugomba kuba wahawe uburenganzira n’umukuru w’umudugudu. Nubwo umudugudu waba ari muto, akenshi ukunda gusanga harimo umusigiti, imidugudu iringaniye igira abantu bashobora kugera ku gihumbi. Murumva rero ko bisaba byinshi kugirango ubutumwa mu byaro buvugwe kuko hari imbaraga nyishi zibirwanya, akenshi kugirango ugire imbaraga mu kubiyegereza bisaba ko bigendana no kubazamura mu iterambere.