Imana igukeneyeho imbuto nziza

Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z’umutini ku gitovu? Nuko muzabamenyera kumbuto zabo Matayo 7.16

Nta kintu na kimwe cyakubashisha kumenya umuntu uwo ariwe, mu mutima ntiwahagera ngo umenye ibirimo, ariko burya imbuto yera nizo zimugaragaza.

Hariho ibihingwa bibiri bigorana kubitandukanya iyo bikiri bito, ibyo bihingwa ni intobo ndetse n’intoryi, buriya iyo bikiri bito byakubera ihurizo kubitandukanya, ariko iyo bigeze mugihe cyo kwera imbuto niho ushobora kubitandukanya, buriya naho yaba umwana muto ntiwamutuma gusarura intoryi ngo azane intobo, kuko itandukaniro ryazo riba rigaragara.

Buriya ntago wabona icunga ryeze ku ndimu cyangwa indimu yeze ku icunga, ibi bivuze ko buri giti kigira imbuto zacyo.

Ibi byerekana ko imvugo ari kimwe n’ibikorwa kikaba ikindi, iyo umaze kuvuga haba hakenewe ibikorwa, buriya nubwo utavuga ibikorwa birivugira. Ntago rero bigoye kumenya umuntu wakubera urugero rwiza, hariho bamwe bajya bavuga bati” mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora, ugasanga imvugo ze zitandukanye n’ibikorwa, icyo gihe aba yamaze kwisobanura uwo ariwe.

Hari ubwo Imana Itegurira umuntu kwera imbuto nziza nyamara we akagwingira ntiyere, imbuto Imana yamushakagaho ntizibone, cyangwa yanazibona zikaza zitameze nk’izo yashakaga.
Dore uko Imana ivuga ku ruzabibu yateye ikarukorera byose ariko ntirwere nkuko yabishakaga.

Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y’uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw’uruzabibu ku musozi urumbuka.

Ararutabirira arurimburamo amabuye, aruteramo insina y’umuzabibu y’ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y’amatafari ndende acukuramo n’urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu.Yemwe mwa baturage b’i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b’i Buyuda, nimudukize jyewe n’uruzabibu rwanjye.Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe, ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu?

Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n’inkike yarwo, runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n’amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoki rw’Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, n’Abayuda ni insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo.

Imana irashaka ko wera imbuto nziza, kuko nibitaba ibyo izabikora nkuko yagenje uriya muzabibu, Imana idushoboze. Abagaratiya 5:22