Imana idusaba gukundana nk’uko yadukunze.

“Nimurebe urukundo ruhebuje byose Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b’Imana kandi ni ko turi….” (1 Yohana 3,1 )
Imana yadukunze urukundo rukomeye rutyo bitabaye ngombwa ko tubigiramo uruhare.

Intumwa Yohana yabivuzeho agira ati : “kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho”.(Yohana 3,16)

Umwami Yesu bamubajije itegeko rikomeye kuruta ayandi yasubije agusha ku rukundo, agira ati “ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, n’ubugingo bwawe bwose, n’ubwenge bwawe bwose…n’irindi ngo ukunde mugenzi wawe nk’uko wikunda” Matayo 24, 37, 38 na 39.
Kandi na none Yesu ajya gusubira mu ijuru yasize ategetse abigishwa be gukundana kuko aricyo cyagombaga kubatandukanya n’abatari abigishwa.Agira ati “ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk’uko nabakunze, mube ari ko namwe mukundana” Yohana 13, 34.
Nk’uko intumwa Pawulo yabivuze, urukundo nyarukundo rugira ibimenyetso biruranga.
Dore bimwe muri ibyo:

1.Urukundo ntirwirarira:Umuntu ufite urukundo yagombye kurangwa no kwirinda kwirarira.Kimwe mu bidufasha kwirarira ni ururimi rwacu.Tugomba kwihatira kurugenga kuko “ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye” Yakobo 3,5.

2.Urukundo ntirwihimbaza:Yesu aduhana kutagirira ubuntu kwishimisha tugamije kwiyerekana imbere y’abantu. Dore uko byanditswe “Ahubwo wehoho nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw’ibumoso kwe kumenya icy’ukw’iburyo gukora” Matayo 6,3.
Aho kwihimbaza tubabare kuko ari byo byari bidukwiriye.1Abakorinto 5,2.

3.Urukundo ntirugira ishyari :Kugira ishyari ni ukurarikira ibya mugenzi wawe. Urukundo ntirushaka icyubahiro ruzi guhesha agaciro abandi. Kwicisha bugufi no guha rubanda rugufi amahirwe yo kuzamuka ni byo bituma icyizere cyabo cyiyongera.Umwami Ahabu yigeze kugirira ishyari Naboti kubera uruzabibu rwiza yari afite bituma agera aho yamburwa ubuzima.1 Abami 21, 15. Murumva rero ko kugira ishyari Atari ikintu cyo gushimwa.

4.Urukundo ntirushaka ibyarwo .Iyo twihugiyeho cyane bituma twibagirwa gukunda no gushima Imana bishobora gutuma tubangamira abandi.Abatubanjirije babaga hamwe bagasangira ibyabo byose mu rukundo ruzira amakemwa. Ibyakozwe n’intumwa 2,44.

5.Urukundo rugira neza: Kugira neza ni rumwe mu mbuto z’Umwuka Wera umukirisitu akwiye kugira nk’uko intumwa Pawulo yigeze kubyandikira Abagalatiya mu bice 5,22.

6.Urukundo rwihanganira byose.Kwihangana ni ikintu gikunze kugora abantu benshi bitewe n’uburemere bw’ibyo umuntu asabwa kwihanganira.Nyamara Bibiliya igira iti: “Hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry’ubugingo iryo Imana yasezeranije abayikunda” Yakobo 1,12.
Turi mu minsi y’imperuka aho usanga gukunda Imana abantu bamwe barabiteye umugongo.Urukundo hagati y’abantu n’abandi na rwo rwabaye ingume.Nyamara n’ubwo bimeze bityo hariho abandi bakirufite kandi bumva batazarutezukaho.

Ijambo ry’umusozo: Imana yatumye Yohana ngo abwire Itorero rya Efeso aya magambo ngo “Ariko rero mfite icyo nkugaya ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere”. Ibyahishuwe 2,4.

Pawulo na we yandikiye Abaroma agira ati “ntimukagire umwenda wose keretse gukundana kuko ukunda mugenzi we aba ashohoje amategeko” Abaroma 13,8, kandi ngo “ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi, ni cyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko” Abaroma 13,10.
Ndakwifuriza kugira urukundo.
Imana iguhe umugisha.