Imana iduhamagarira gukora ibintu bidasanzwe

Ibitabo byinshi kandi by’abahanga byigisha ukuntu umuntu akora ibintu byiza akunguka cyangwa se agatera imbere mu buryo bumenyerewe. Gusa iyo urebye ibibera ku isi hari ubwo usanga ari amahame y’ibyanditse muri Bibiliya bigenda bikoreshwa mu buryo butandukanye mu rwego rwo kuzanira isi ibisubizo.

Hano icyo tugiye kuvugaho ni ukwegurira Imana ubuzima bwose ikagukoresha ibintu bidasanzwe, abantu batamenyereye. Hari abantu benshi Imana yagiye ihamagara ikabakoresha ibyo washyira mu bwenge bwa muntu bikakuyobera ariko bigakorwa.\

Dufate ingero Imana ihamagara Nowa gukora inkuge, wumva bimeze nk’inzozi kuko yamuhaye ingano yabwo, ibyo azatwaramo, mbese bwari ubwo gushyiramo hafi isi yose kuko yafashe ku nyamaswa zose. Imana yamuhamagariye gukora umushinga usa nudashoboka, ariko yarabikoze abifashijwemo n’Imana. Itangiriro 6:13

Imana yitegereje Nowa isanga atazabasha kumenya ibipimo by’inkuge, irabimuha, icyo yakoze ni ukumva no kumvira. Abantu b’icyo gihe bamufashe nk’umusazi ariko umwuzure umaze kuza nibwo bamenye ko yari yatumwe n’Imana.

Aburahamu n’isezerano rimeze nk’iridashoboka. Kubwira umuntu nka Aburahamu wari ugeze mu zabukuru ngo azaba sekuruza w’amahanga, ko abamukomokaho bamera nk’inyenyeri, umucanga wo ku nyanja, bisa nibidashoboka. Itangiriro 17:4

Byari bigoye kuko we n’umugore we Sara bari bashaje ariko Imana izajya iduhamagarira gukora ibidasanzwe no kuba mu bidasanzwe, ubu Aburahamu ni sogukuruza w’abizera.

Mose Imana yamuhaye umutwaro wo kujyana abantu barenga miliyoni ebyiri abavana mu gihugu cya Egiputa, ku myaka ye myinshi ngo abajyane mu gihugu Imana yari yarasezeranije Aburahamu nyuma y’imyaka hafi 700.

Mose byari bigoye, akuze, atinya, atazi kuvuga, yumvaga bitakunda no guhinguka imbere ya Farawo. Yanabarekura se gutwara abantu bangana gutyo, mukanyura mu butayu, nta mazi, nta biryo, wakwibaza ngo Mose yemeye yumva bazabaho gute? Kuva 3

Ariko Imana iduhamagarira gukora ibidasanzwe kandi ikadushoboza. Amateka ya Mose n’Imana ni kimwe mu bintu bihamiririza abantu imbaraga zihambaye z’Imana.
Mariya wabyaye Yesu, ari mu bantu Imana yakoreyeho ikintu utanagenekereza mu bwenge bw’abantu ko gishoboka, kubyara nta mugabo mwaryamanye. Malayika Gaburiyeli abimubwira yibajije inzira bizanyura biramuyobera ariko byarakunze.
Icyakora hari ikintu yavuze kiza ati ‘’ Dore ndi umuja w’Umwami Imana, bimbere uko uvuze.’’ Luka 1:38

Yumvise umugambi w’Imana urenze ibitekerezo bye ahitamo kubishyira mu maboko y’Imana ngo ishohoze gushaka kwayo.
Nubwo waba uri umuntu usanzwe ushobora gukora ibintu bidasanzwe.

Umuntu avuze iby’abantu Imana yakoresheje ibidasanzwe yabona urutonde rurerure.
Icyo dusabwa ni uguturiza Imana gusa, ntizakoresha abashoboye izakoresha ababoneka mu buryo bw’Umwuka n’umubiri kandi bemera gusohoza ubushake bwayo mu isi.

Ntabwo idusaba kubikoresha imbaraga zacu ahubwo idusaba kuyiha ubuzima bwacu ikadukoresha.