Imana ibasha kongera kubumba bundi bushya. Pasitori Bimenyimana J. Claude

Yeremia 18:1-6 Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti "Haguruka umanuke ujye mu nzu y’umubumbyi, ni ho nzakumvishiriza amagambo yanjye." Nuko ndamanuka njya mu nzu y’umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z’umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho riti "Yemwe ab’inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk’uyu mubumbyi ? Ni ko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z’umubumbyi, ni ko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwa ab’inzu ya Isirayeli mwe.

Zaburi51:3...Mana, umbabarire ku bw’imbabazi zawe, Ku bw’imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye.Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, Unyeze unkureho ibyaha byanjye.Kuko nzi ibicumuro byanjye, Ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka....

Luka 23:46 Yesu avuga ijwi rirenga ati"Data, mu maboko yawe ni ho nshyize ubugingo bwanjye." Amaze kuvuga atyo umwuka urahera.

Yeremiya ni umuhanuzi mu bahanuzi bakuru dusanga mu isezerano rya kera. Yakomokaga mu muryango w’Abayuda, mu muryango w’abatambyi bo kwa Abiyatari.

Bamwitaga umuhanuzi w’amaganya. Ibyamurizaga byari byinshi harimo ko yahawe umurimo ukomeye cyane kandi ari muto, yarizwaga n’umuhamagaro, ndetse n’abantu babi bo mu gihe cye yahanuriraga. Yahanuye ku ngoma y’umwami Yosiya n’abamukurikiye. Mu gihe barimo basana urusengero, batora umuzingo wavugaga iby’umuvumo Uwiteka yari kuzabateza, Yosiya bawumusomeye aca bugufi ashaka mu maso h’Imana bituma akorana neza n’umuhanuzi Yeremiya.

Imana ituma Yeremiya ngo abaze ubwoko bw’Imana uko bwagomeye Imana kandi ntacyo yabimye. Habura n’umwe ukiranuka akavuga ukuri. Bari barivanze baramya izindi mana.

Imana yigisha uyu muhanuzi Yeremiya iramusohora imujyana aho umubumbyi abumba ikibumbano cye kigahombera mu ntoke z’umubumbyi. Imana iti nk’uko ibumba ryahombeye mu ntoke z’umubumbyi niko abisiraheli bangendekeye mu biganza byanjye. Ati ariko nk’uko umubumbyi yakozemo ikindi kibindi niko nzabafata mbabumbe.

Uyu mubumbyi yagiraga ukwihangana gukomeye. Iyo atakugira yari gukata iryo bumba ubundi akaryihorera kuko ritavuyemo ikibumbano yashakaga.

Ibyaha bikomeye byatumye batana n’Imana bakagaragara nk’abahombye ni uko bari barayimuye bakaramya izindi mana. Yesaya ati inka imenya nyirayo , ariko ubwoko bw’Imana bwari bwarahararutswe Uwiteka bahitamo gukorera Baari na Ashela.

Kuko Imana yari yaragambiriye kongera kubabumba igira iti " nagukunze urukundo ruhoraho, nzongera nkubumbe."

Benshi babasha guhombera Imana nyamara bagaragara nk’abanyehirwe. Dawidi wari umwana wibagiranye, yibereye inyuma y’intama, nyamara akaza kuba umwami w’abisiraheli, yari umunyehirwe ukomeye. Ariko amaze gushira impumu, abandi bari ku rugamba, asambanya umugore wa Uliya amutera inda, mu gushaka kubihisha ageza aho yicisha umugabo we. Agaragara nk’uhombeye Imana, nibwo Imana yatumye umuhanuzi Natani kumuhanurira igamije kumubumba bundi bushya. Ariko ntihabuze kubaho ingaruka z’ubuhemu bwe.

Dawidi atakira Imana ngo Nyagasani ntunkureho Umwuka wawe, undememo umutima mushya.

Yakobo nawe yagiriwe ineza ikomeye n’Imana kandi yari umuriganya agira ibyo agambirira ageze i Beteli ariko amaze kumererwa neza arabyibagirwa.

Imana itubumbisha urukundo, ineza n’imbabazi zayo nyinshi ikadusanisha Umwuka wayo.

Hari benshi bakomerekejwe n’amateka, ariko abo nabo Yesu abasha kubabumba. Abamugaye ntibagiraga uburenganzira mu bisiraheli, ariko Yesu we yarabegeraga akabagirira neza. Niko yagiriye wa mugabo wari waravutse ahumye nyamara abanyedini batuka Yesu.

Imana ikoresha Umwuka Wera itubumba. Yohana ku kirwa cy’iPatimo ati ndi mu Mwuka nagenderewe n’Umwami... ibyo byamumaze umubabaro bari baramushyizemo. Halleluya !

Umuntu iyo ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya!

"Mpanagurwe hose Mwami, n’Umuriro niba ushaka, nkire ibyaha birimburwe, nkire ibyaha birimburwe..."

Amen