Imana Ibyitayeho !

‘’Mw’ituze no mu byiringiro ni mo muzaherwa imbaraga.’’Yesaya30:15

Ni mutekereze ko indege yaba iri mu kibuga, yiteguye kuguruka. Abagenzi bose bayirimo, nu mupilote, ndetse n’ibikoreshyo byose bikenerwa mu ndege. Igiye kuguruka, byose birateguwe…hakabura igitoro !

Niba imigenzereze yanyu irangwa n’ibyiringiro, mushobora kunyura mu buzima bwose ‘’mutuje’’.

Ya ndege, uko yaba yateguwe kose, ntabwo izigera iva ku butaka itarimo igitoro. Uburyo yaba ihangitse bwose, n’ibikoresho byayo bikomeye, nta gitoro, nta mahirwe na make ifite yo kugenda. Uko igitoro kimeze ku ndege ninako ibyiringiro bimeze k’umukristu.

Nubwo ibindi byose byaba ku murongo, umukristu ntabwo yakwigera agira ubuzima bw’ubutsinzi Imana yamuteganirije, niba nta byiringiro afite. Uko biri, nizera ko umuntu utizera Kristu ariko wifitiye icyizere ashobora gukora muri iyi si ibiruta iby’umukristu utifitiye icyizere.

Icyizere mbabwira ni igishingiye kuri Kristu…atari ku mbaraga mufite cyangwa ubwenge bwanyu. Iyo mushyize ibyiringiro byanyu muri We, mutitaye ku buryo mwiyumva, Imana Ibasha gukora ibyo yasezeranye byose. Mushobora kwiyumva nta mutekano cyangwa mufite ubwoba, mwiciraho iteka cyangwa mudashoboye, ibyo nta kintu bivuze ! Iyo mufite ibyiringiro,bishingiye ku Mwami, ku mbaraga ze no ku bwenge bwe, amarangamutima yanyu hamwe nibyo mukeka nta mumaro bigira ! Ibyiringiro ntabwo ari amarangamutima.

Niba imyitwarire yanyu irangwamo ibyiringiro, mushobora kunyura mu buzima bwose mutuje, mushyize amanga aturuka ku kumenya neza ko byose biri mu maboko y ;Imana.

Mwaba mubaho ubuzima bwanyu bwa buri musi mutekereza ko bituruka ku mbaraga zanyu, n’ubwenge bwanyu, cyangwa ibitekerezo byanyu byiza ? Iyo mitekereze nta kindi yabazanira uretse guhungabana, umunaniro ukabije, ndetse no kutigirira icyizere. Nimwirebaho mwe ubwanyu, muzaba mufite imipaka. Ariko ni mushira icyizere muri Kristu, imbogamizi zirabura !

Impuguro y’uyu musi

Mushire icyizere cyanyu muri Kristu, murekere aho kwiringira ubwenge bwanyu. Ubwo nibwo muzaba kure y’imihangayiko. Umwami Abitayeho! Mumwizere !

Joyce Meyer