Ijuru rishya n’ isi nshya! Rev SEBUGORORE Henry

IJURU RISHYA N’ISI NSHYA

Uhoraho aravuga ati " Dore ngiye kurema ijuru rishya n’isi nshya , ibya kera ntibizibukwa ukundi, kandi ntibizatekerezwa " Bibliya ijambo ry’Imana.
Mbere yo kuvuga ku ijuru rishya n’isi nshya, reka tubanze turebe icyo imperuka y’isi isobanura.

Ibyandikwa bivuga ko imperuka ari:

*Iherezo ry’ubutegetsi bw’abantu bananiwe kugira icyo bageraho, Dan 2:44.
* Iherezo ry’intambara, ikinyoma, urugomo akarengane n’ibindi, Ibyah 21:4,5; Mt 7:21-23.
* Iherezo ry’abashyigikiye ibibi ku isi, 2 Petero 3:3-7.

IBIMENYETSO BYEREKANA KO IMPERUKA Y’ISI IRI HAFI

* Invururu nyinshi ku isi, Mt 24:3-14
* Imyifatire y’abantu irushaho kugenda iba mibi cyane, 2 Tim 3:1-4.
* Isi yangiritse cyane, itang 6: 11-13-18.

Bibliya ikavuga iti "Dore byose ndabihindura kuba bishya".
Igihe cyo gusohora kw’isezerano ry’ijuru rishya n’isi nshya kizagera kandi ibishya tuzabona birasobanutse.

Ururembo rwera Yerusalemu rutarimo indwara, amarira, gupfa no gupfusha, Ururembo ruzira intambara no gusuhuza umutima. Imana ihamya ko nta kabuza ibyavuzwe bizasohora, Ibyah 21:5.

Umuhanuzi Ezekieli nawe yabwiwe ko muri urwo rurembo Imana izaturana n’abantu bayo, ikaba Imana yabo, Ezek 37:27-28. Uhoraho namara gushyira ingoro (ihema) ye hagati y’abantu be, amahanga azamenya ko Uhoraho ariwe witoranirije aha hantu ngo ahabe n’ubwoko bwe.

Ibyo kuzirikana: N’ubwo dufite byinshi bituriza, tukaba dushenjaguwe n’intimba n’agahinda kenshi, duhumure Yesu twizeye ari ku ruhande rwacu kandi azaduhanagura yose twarize ku maso, Ibyah 21:4.

UKO TWASHOBORA KUZAROKOKA IMPERUKA

* Kugira umwete wo gusenga no kuba maso, LK 21:36
* Kutagira ikizinga cyangwa umugayo, 2Petero 3:14
* Gushaka Uhoraho, Yesaya 55:6
* Kwera mu ngeso, 1 Petero 1:16

Rev SEBUGORORE Henry