Ijambo ry’ Umunsi

“si ku bw’amaboko kandi si ku bw’imbaraga, ahubwo ni ku bw’Umwuka wanjye… Wa musozi munini we, wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya.” (Zek.4:6-7).