Ijambo muri wowe-Imbaraga z’imbere/ Pastor Chris

Ariko rero mujye mukora iby’iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, Yakobo 1:22

Ijambo ry’Imana ntabwo twariherewe gusa ngo riduhishurire ibintu bimwe ku Mana, ahubwo twariherewe ngo ritubesheho. Abantu bamwe bemera gusa ijambo, ariko kwemera ntabwo bihagije, uremera noneho ugakora nk’uko rivuga.

Mu by’ukuri ntabwo uba wemeye ijambo iyo ritagusunikiye gukora ibyaryo nk’uko rivuga, kuko iyo wemeye, usunikirwa kugira icyo ukora. Turemera ngo dukore, ntabwo twemera ijambo ngo birangirire aho.

Mu isezerano rya kera, babwiwe kubaha ijambo ry’Imana. Mu isezerano rishya, ntabwo twubaha ijambo gusa ahubwo dukora ibyaryo, dukora ijambo ry’Imana. Hari itandukaniro rininihagati y’ibyo bibiri.

Mu isezerano rya kera, ijambo kuri bo ryari imbaraga zo hanze, mu isezerano rishya ni imbaraga z’imbere, ijambo rituye muri twe uyu munsi, twabyawe naryo, bityo rero turi umwe n’ijambo. Niyo mpamvu bidatangaje ko twitwa inzandiko za Kristo ( 2 Abakorinto 3:3).

Reka ngire ikindi gikomeye cyane nsobanura kijyanye n’ijambo, kandi ni ngombwa ko ugisobanukirwa. Ushobora kuba warumvise bavuga ngo ;;Uri ibyo urya’’ Icyo bivuga ni uko ibyo urya byose bijya mu mubiri wawe, kandi bikaba bimwe mu bikugize. Mu yandi magambo, iyo uriye ibyo kurya bisanzwe, bijya muri wowe, bikaba umwe n’umubiri wawe kandi bigakora akazi kabyo, biwubaka kandi bikazana gukura no kwisana.

Kimwe n’ibyo, iyo uriye ijambo binyuze mu kwiga no gutekereza ku ijambo, rikwinjiramo kandi rikaba umwe n’umwuka wawe, uba ijambo urya, rikakubera imbaraga, zigusunikira kugenza nk’uko rivuga.

Ijambo muri wowe rizayobora ibitekerezo byawe n’ibikorwa byawe, kandi rigutere kugendera mu bukiranutsi, Ibyakozwe n’intumwa 20:32 havuga ko ijambo ribasha kukubaka.

Isengesho:

Ijambo ry’Imana ni ubuzima bwanjye n’ibintunga. Ndakura neza kubw’ijambo, mba umuntu ushyitse muri Kristo, mfite ishyaka no gushira amanga mu gusohoza umuhamagaro w’Imana no kubaho mu butsinzi muri Kristo! Umwuka wanjye, ubugingo n’ibingize byose byuzuye ijambo ry’Imana rizima kandi buri gihe nyoborwa mu butsinzi no kunesha, mpora ndinzwe kandi ngaburirwa n’ijambo mu izina rya Yesu, Amen.

‘’Mumere nk’impinja zivutse vuba, mwifuze amata adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza.’’ 1 Petero 2:2