Ijambo Gukizwa ntirikwiye gutera urujijo

Uyu munsi ndifuza ko tuganira Ku ijambo rikunze gutera urujijo ryitwa "GUKIZWA"
twifashishije ijambo ry’Imana Turifashisha ijambo

Dusome ijambo ry’Imana dusanga muri Mariko 5: 1-15 "Yomotse, uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva ntawari ukibona icyo amubohesha, naho waba umunyururu. Kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y;amaguru n’iminyururu y’amaboko, maze akayicagagura n’iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose Ku manywa na nijoro yahoraga mu mva asakurizayo, yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira , ataka ijwi rirenga ati duhuriyehe Yesu Mwana w’Imana Isumbabyose….15 Bageze aho Yesu ari basanga uwari utewe n’ingabo z’abadayimoni yicaye ; yambaye; afite ubwenge nk’abandi. Imana is him we.

Iri jambo rivuga IBIHE bitatu bikomeye kuri uyu muntu:

1. Ubuzima bwa mbere yo guhura na Yesu, yiberaga mu mva, asakurizayo, yikebesha amabuye. Baramuziritse kuburyo bwose, iminyururu n’ingoyi akabicagagura. Bibiliya itubwirako umuntu utarava mu byaha aba ameze nk’ intumbi kuko niyo itumva, itanukirwa, itagira ubwenge.
ari nabyo bigereranywa n’ubuzima bwo mu mva kandi uwo muntu uko wamugira kose ntiyareka ibyaha keretse ahuye na Yesu ubohora.

2. Igihe yahuye na Yesu maze abadayimoni bari bamurimo bagatangira gutaka. Hari umunsi ukomeye umuntu wakijijwe atajya yibagirwa ariwo munsi yahuye na Yesu bwa mbere. Abenshi muri twe barawibuka. Bamwe barize amarira menshi yo gusobanukirwa ukuntu bababaje Yesu.

3. Ubuzima bwa nyuma yo guhura na Yesu, abari bamuzi aba mu mva noneho baraje basanga yicaye, yambaye ngo afite ubwenge nk’abandi. Imana ishimwe. Aha niho batangira kuvuga ko umuntu yakijijwe. Haleluya. Umuntu wa kera yarapfuye haraje undi muntu mushya kuko Bibiliya itubwira ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya; ibya kera bikaba bishize. Yesu aduhane umugisha.

Reka dufatanye kwibaza ibi bibazo:

Mbese iyo umuntu amaze gukizwa hakurikiraho iki? Iyo ukijijwe uba utangiye inzira ifunganye, ni urugamba na satani ariko Imana ishimwe ko ariyo iturwanirira, ariko rero, turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete, wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka iri jambo riri mu Abaheburayo 6:11

Ese koko kuba ukijijwe bivuzeko utazongera gukora icyaha? Nyuma yo gukizwa hakurikiraho KURINDA IBYO KWIZERA Hari abatekerezako bakijijwe birangiye ariko ibyo KWIZERA birarindwa. Imana ishimwe. Iyo utarinze icyo Imana yakubikije, Satani arakikwambura ugasigara uhetse ingobyi umwana yaragiye kera, Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Matayo 11: 12 Imana idushoboze bene Data.

Ese koko iyo wakiriye Agakiza bivuze ko birangiye ntakindi uzongera kwitwararika kuko Yesu yarangije byose Ku musaraba? Nubwo twakijijwe kubw’Ubuntu ariko ubwami bw’Imana buratwaranirwa Imana idushoboze, Ubwo rero abavuga ngo twirire twinywere twiryamire batandukanye nawa muririmbyi wavuze ngo intwari y’umwami ntiyita kuby’isi, niko ijya imera ngo ibone kunesha satani, nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by’ubu bugingo, ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. 2 Tim 2:4 Yesu adusobanurire. Alice RUGERINDINDA