Igihe ubona Imana nk’idahari cyangwa itakumva/Joyce Meyer

Ibiri muri iki gitabo cy’amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Ni ho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Yosuwa 1:8

Murabizi umuntu wese agira igihe asenga Imana afite wenda ikintu runaka ashaka kuyibwira. Hari ubwo rero utegereza ko hari icyakoreka, ugaheba ukabona nta kiba. Ariko hari ijambo rimwe dukwiye kuzirikana, ni uko burya kuba ntacyo ubona gikoreka ntibivuze ko ntacyakozwe. Imana ishobora guceceka ariko burya iba yumvise kandi ihari.

Ndifuza kubaha urugero. Ahitwa mutagatifu Rudoviko (Louis), ibiti bitangira gutakaza amababi mu mpeshyi. Dave (umugabo wa Joyce Meyer), na njye tuba tubona mu gihe gito buri giti gishobora kuma mu byumweru bike, dukurikije ukuntu amababi aba atakara buri kanya. Ariko iki giti ntigipfa ngo kigwe mu buryo bugaragara, kuko mu gihimba cyacyo n’amashami, gifitemo intungamubiri zikomeza kugitunga kugeza mu bindi bihe imvura izagwamo.

Bijya gusa nawe hari ubwo wumva inzozi zawe zigiye kuba amateka zidasohoye, zigapfa, ukabona ntakiba. Ariko ibi ntibisobanuye ko nta mirimo ihambaye Imana iri gukora mu buzima bwawe.

Niba ubona nta gikoreka ku nzozi ufite, hindura uburyo utangire kureba gusa niba zihuye n’ubushake bwayo ndetse n’ijambo ryayo. Yona yahawe ubutumwa bwo kujyana i Nenewi arangije yigire aho ashaka. Ibi nibyo dukora akenshi, hari ubwo Imana iduhitiramo aho twerekera tukifatira izacu gahunda.

Hashize imyaka irenga 30, Imana impamagariye kuyikorera, kandi nari umukristo ukiri muto mu rugendo, numvaga ngifite ibinu byinshi byo gukora. Nari mfite iyerekwa ariko byansabaga kureba niba inzira ndimo guca ariyo n’Imana ishaka ko nyuramo.

Biragoye ko Imana ishyira mu ngiro inzozi zawe mu gihe utaretse ngo ijambo ryayo riyobore ubuzima bwawe nk’uko twabisomye. Kugira ngo iyerekwa ryanjye rigerweho n’umuryango w’ivugabutumwa mfite utere imbere ube uko umeze uyu munsi, byansabye gukura mu buryo bw’Umwuka no kwemerera Imana ikeza imigambi yanjye yose.

Hari ubwo Imana idashima ko ibyawe bimera nk’inyenyeri ibonekera rimwe kandi mu gihe gito ikongera ikabura, ahubwo igashima ko ibyawe bitinda kuboneka ari nako bishinga imizi.

Ntabwo byoroha gukura mu buryo bw’Umwuka kuko bidusaba kureka Imana igakora ubushake bwayo mu buzima bwacu, tukemera kugendera munsi y’ububasha bwayo, kandi tukumva ko tutagomba gukora ibyo twishakiye, nk’uko na Yesu yemeye gukora ubushake bw’Imana. Iyo tugwije imbaraga z’Umwuka, bidufasha kugera ku nzozi zacu no kuba mu mugambi w’Imana nyawo.

Imana iracyafite imishinga myinshi ku buzima bwawe, ariko wemere ko igomba kugutergura kuko umuntu wese, ikigo runaka, igihugu n’undi wese arakwigisha, akaguha amahugurwa ashingiye ku cyo agutegerejemo, kandi nibona ugeze ku rugero rushyitse izasohoza inzozi zawe. Ntutinye Imana iri kumwe nawe, burya niyo utabona imirimo ifatika mu maso y’ibigaragara ntibivuze ko itaba iri gukora. Ukomeze ukore iby’ijambo ryayo, ukurikize amategeko yayo uzahirwa mu nziza zawe.

Imana iguhe umugisha.