Icyaha kitababarirwa: Billy Graham

Umushumba Billy Graham yasobanuye kimwe mu byaha umuntu adashobora kubabarirwa ari icyaha cyo kwanga imbabazi z’Imana.

Mu nyandiko yoherereje ikinyamakuru Bowling Green Daily Newsi ubwo yasubizaga umuntu wari wamubajije ikibazo cy’uko hari icyaha kitababarirwa.
Uwo muntu yari amubajije ngo hari cyaha gikomeye Imana idashobora kubabarira umuntu kuko nakoze ibintu byinshi bibi kandi hari n’abandi bantu benshi bameze nkanjye.

Graham yamusubije amubwira ko icyaha Imana adashobora kubabarira ni icyaha cyo kutakira imbabazi zayo.

Mu nyadiko ye yagize ati: “Utitaye ko byo wakoze n’uburyo wabikoze, Imana iragukunda kandi igufitiye imbabazi nyinshi, iyo wemeye guca bugufi ukayisaba imbabazi, ihora yiteguye kukubabarira, igihe usabye imbabazi kandi ukizera.
Avuga ko bigoye kuri twe kugirango dusobanukirwe imbabazi z’Imana, kuko bitandukanye n’ibisanzwe ku bantu, iyo umuntu akwanga akagukorera ibintu bibi, akakubeshya, umuntu bimufata igihe kinini kugirango akubabarire cyangwa abyibagirwe.

Graham atsindagira ko kuba abantu bibasaba igihe kinini kugirango bakubabarire bitandukanye n’Imana kuko Imana ntabwo biyisaba igihe kinini kugirango itubabarire.
Akomeza avuga ko twacumuye kubera ibyaha byacu, bituganisha ahantu habi mu mwijima mubi w’iciraburindi tubura ibyiringiro.

Ariko Urukundo rw’Imana ntaho rwagiye, Imana ibona ko tudakwiriye guheranwa n’icyaha itegura uburyo bwo kongera kwiyunga nayo, arikwo kwihana no kwizera. Imbabazi z’Imana iziha agaciro gakomeye kuko nizo zatumye itanga umwana wayo Yesu kugirango apfire abatuye isi bave mu bubata bw’icyaha.
Ntabwo aribwo bwa mbere Graham asabwe kuvuga ku cyaha kitababarirwa, kuko mu mwaka wa 2004 yanditse inyandiko yashyizwe ahagaragara n’umuryango Billy Graham Evangelistic Association.

Muri iyo nyandiko yifashishije ijambo ryo mu Butumwa bwiza bwanditswe na Mariko: 3:28-29 “Ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n’ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese utuka Umwuka Wera ntabwo azababarirwa rwose, ahubwo aba akoze icyaha cy’iteka ryose.”

Graham agaragaza ko icyaha ko icyaha kitababarirwa ari ukwanga kumvira imiburo y’Umwuka Wera mu mutima w’umuntu uwo Yesu yohereje kugirango afashe bantu kugeza ku mperuka y’ibihe.

Muri iyi nyandiko Graham yanditse mu mwaka 2004 agaragaza ko icyaha kitababarirwa gitandukanye n’ibyaha umuntu aba yarakoze atarakira Yesu cyangwa ibyaha yakora nyuma yo kwakira Yesu, akaba yatekereza ibintu bibi bijyanye no kwivumbura ku Mana akaba yatuka Umwuka Wera.

Ahubwo agaragaza ko ari icyaha cyo kwanga kwakira imbabazi z’Imana n’umuhamagaro w’Umwuka Wera mu mutima w’umuntu umuhamagarira kwakira Yesu nk’umwami n’umukizan kugeza amahirwe yose agucitse ugapfa utakiriye Yesu.

Christian post.com
[email protected]