Ibyo ubiba nibyo uzasarura.

Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. ( umubwiriza 11:6).

Umuhinzi ahingana umwete, akabibana umwete, bitewe n’ ubwoko bw’imbuto akazuhira, akabagara n’ibindi, ibi byose abikora kugirango azasarure umusaruro ushyitse igihe ni kigera, kuko aba azi icyo yifuza kugeraho ntago acika intege.
Ijambo ry’Imana ritugereranya n’ababibyi bazasarura igihe nikigera,
Mu gitondo ni igihe tugifite imbaraga z’ubutoya naho ni mugoroba ni igihe dutangiye gusaza gukura cyangwa kugira intege nke z’umubiri.

Muvandimwe nshuti, mu gihe ubonye uburyo jya ukorana umwete, gusura abarwayi, gufasha imfubyi, gutabarana, gufasha abakene, kwitanga mubikorwa by’umurimo w’Imana byose ni umukoro wacu twe twamenye Imana, niyo mpamvu rigaruka riti “turabo Imana yaremye ituremeye imirimo nyiza ngo tuyigenderemo”. Tugomba rero gukora byiza buri gihe kandi tukabikora na urukundo, kuko nta rukundo nta n’ingororano.

Gukora gusa ntibihagije, ahubwo ijambo ry’Imana ryongeraho ho tugomba kubiba nyinshi ariko tutabibira mu mubiri, Pawulo yandikiye abagalatiya 6: 7-9: ati “Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru (Ntikinishwa), kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira mu mubiri we azasaruramo kubora, ariko ubibira mu umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari ( Nitudacogora) .

Dukore neza kandi byinshi, nyuma y’ubu buzima tuzagororerwa, (2 korinto 9:6) Pawulo yongeye kutubwira ati "ubiba nke azasarura bike, naho ubiba nyinshi azasarura byinshi.

Turusheho gukora neza kandi dukiranuka kuko dufite igihe gito mu isi, nyuma y’uko tuzapfa ariko dupfiriye mu mwami tuzaruhuka imihati (imvune z’imirimo yacu ) imirimo twakoze izaza iduherekeje ( ibyah 14:13 )
Murakoze yesu abahe umugisha. Ernest RUTAGUNGIRA