Ibyo twakora kugira ngo turinde umuriro wa Pentekote utazima|Ev. Adda Darlene

Yesu ajya gusubira mu ijuru yasezeranije kutadusiga nk’imfubyi ahubwo ko azohereza umufasha, uzagumana natwe. Uyu mwuka wera turamukeneye kuko dufite intambara ikomeye mu isi turwana. Mu by’ukuri dukeneye umuriro w’Umwuka wera kandi tukawurinda kugira ngo utazima. Hari rero ibintu twakora kugira ngo tubashe kuwurinda.

1. Kwambara umwambaro wera

Bidushushanyiriza kubaho ubuzima bwera tutaba mu byaha tugahora twejejwe.

2. Kuguma ku gicaniro

Umutambyi iyo yageraga ku gicaniro yagumaga aho ibyo akeneye bakabimusangisha aho, kuri twe bisobanura ko dukwiye guhora hafi y’Imana tutava mu byayo.

3. Guhora twenyegeza umuriro ngo utazima

Itorero rya mbere ari naryo ryiza rishoboka ryabayeho ryenyegeje uyu muriro muri ubu buryo:
Bahoraga basenga bagakunda amateraniro, bagakunda ijambo ry’Imana, Bagakunda ifunguro ryera, kandi bagakoresha impano z’umwuka bahawe. Ibyo byatumaga bahorana ibihe byiza bongeyeho kugira urukundo no kugangira ibyabo.

4. Gutindura ivu

Uko umutambyi yenyegezaga ivu ryariyongeraga, rero byabaga ngombwa ko hari igihe atindura ivu ngo ritaba ryinshi rikazimya wa muriro (Abalewi 6.3-4). Aho bacanye burya ntihabura ivu, uko benyegeza ivu rigenda ryiyongera, ibi rero ni byabindi byanduza umuntu bimwe ahurira nabyo mu murimo.

Ibi bishobora kumubabaza, akarakara, akijujutira bene se, akaba yavuga nabi, mbese gukiranuka bikaba byamugora, ibi ni bya byaha by’inyongobezabugingo. Gutindura rero ni ukwiyeza, kwitunganya mbese no kwaturirana ibyaha. Rero mujye mwibuka gutindura.

5. Gucana umuriro ushyitse

Umutambyi yagombaga gucana umuriro ushyitse atari ikiriyo bitagendaga gutyo Imana yaramuhanaga (Abalewei 10.1-2). Ujye ukorera Imana atari ukubeshyabeshya. Usenge amasengesho ashyitse, utange amaturo ashyitse.. bitari ukwikiza.

6. Kwitondera ko umuriro utazima

Umutambyi yagombaga kwitondera ko umuriro utazima na gato, nubwo yaba umwanya muto, umuriro wagombaga guhora waka, iryo ryabaga ari itegeko ridakuka.
Biradukwiye guhora twuzura umwuka wera!