Ibyiza byo gukorera Imana Pastor Sebugorore

IBYIZA BYO GUKORERA IMANA UKIRI MUTO ( Inyisho y’urubyiruko).

" Samweli arakura, Uwiteka abana nawe ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samweli rigwa hasi, 1 Samw 3:19".

1) Gukorera Imana ukiri muto bizatuma wera imbuto nyinshi. Urugero: umuntu wahamagawe n’Imana afite imyaka 12, undi agahamagarwa n’Imana afite imyaka 65, bombi bakarama imyaka 80, uzaba yarakoreye Imana byinshi ni uwuhe?. Ngirango nibyo Umwami Yesu yasobanuye mu mugani w’umubibyi muri Mt 13:8.

2) Gukorera Imana ukiri muto bituma ukura neza, ukagenda ugwiza imbaraga n’ubwenge, Lk 2:40.

3) Gukorera Imana ukiri muto bituma abantu bagutinya, ukagira ubudahangarwa bw’Imana n’igitinyiro cyayo,Yerem 1:7-10.

4) Gukorera Imana ukiri muto bituma ababyeyi na "socciete" bakugirira icyizere ( uba umwizerwa bituma abantu batagukeka amababa ).

II. ABANTU BAKOREYE IMANA BAKIRI BATO

. Abeli, Imana yita ku ituro rye, Itang 4:4
. Yowasi, yategetse i Yerusalemu amaze imyaka irindwi avutse, amara imyaka 40 i Yerusalemu ari ku ngoma, 2 Ngom 24:1
. Timoteyo, yahamagawe akiri muto, 1Tim 4:12
. Umukobwa wa Yefuta yakoze amateka akomeye, Abacam 11:36.

III. IBANGA RYASHOBOJE ABANA KUGERA KU NTSINZI

. Kwigira ku bakuru no kuba mu ihema ry’Imana ibihe byose, Kuva 33:11.

Rev SEBUGORORE Henry