Ibyiringiro by’ukuri wari ukwiye kumenya

Ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa, kuko akwiringiye. Mujye mwiringira Umwami iminsi yose, kuko Umwami Yehova nyine ari we Rutare ruhoraho iteka ryose. Yesaya 26:3-4

Tugeze mu gihe gisa n’ikigoye, aho umuntu wese byoroshye ko yibaza iby’ejo kandi akabura igisubizo. Interuro za benshi kuri ubu ni ntakigenda, byaranze, iminsi ni mibi, ndaho by’iki gihe n’andi magambo nkayo. Iyo umuntu akubwiye mpamvu z’ibyo byose wumva zifite ishingiro akenshi. Biragoye kuvuga ko bizarangira ahubwo umuntu arebye uko bihinduka bishobora no gukomeza kuba bibi, ariko ubwo bimeze bityo umuntu yabigenza gute?

Ese ninde uzanesha isi? Uzanesha isi ni ufite ibyiringiro muri Kristo Yesu, kuko abiringira Uwiteka batazigera banyeganyezwa. Ariko iyo ushyize ibyiringiro byawe muri wowe, mu mafaranga yawe, cyangwa mu bantu ntuzatinda kumenya ko wishuka.

Bibiliya yatweruriye iratubwirango umuntu ushikamije umutima k’Uwiteka azarindwa, ngo Uwiteka nyine niwe rutare ruhoraho iteka ryose. Buriya hari n’ibindi byahindukira umuntu urutare ariko nshuti yanjye ntabwo ruhoraho pe, uruhoraho ni Kristo, niwe wiringira ntagutenguhe, icyangwa ngo numugarukaho akubwire ko iminsi yabaye mibi. Ntabwo ibihe byamubana bibi kandi ari we ubigenga.

Hari igihe satani agukoba akakwishima hejuru, kuko ari umukobanyi, ariko biba bikwiriye ko uhaguruka ukamenya ubutware ufite mu Mana, ariko nawe ugakomera ku mubano wawe nayo, ukirinda icyawuhungabanya, hanyuma ugahaguruka ukabwira satani ko bihagije, ukamwirukana kandi n’ukuri azahunga. Ibyago byawe, umubabaro wawe, ubukene bwawe n’ibindi byinshi urimo guhura nabyo, urwane gikristo, ushyire ibyiringiro byawe mu Mana, naho byakomera uzajya wumva ijwi riguhumuriza, kandi ntabwo uzicuza.

Ujye wibaza uti ariko Mana ni iki wambwiye ntakoze? N’iki nkora kidakwiriye? Igihe cyose umutima wawe utagushinja ikibi Imana izagutabara, kandi nitabikora uko ubitekereza uzayikomezeho kuko uzaba ushyize ibyiringiro byawe mu ri Yo. Uyu munsi twirukane satani mu buzima bwacu, kuko mu ijuru hari Imana irengera abantu bayo kandi yaba itarabikora ikaboherereza inkomezi, kandi yiteguye kuturengera kuko ubutabazi bwayo buca henshi kandi Imana ifite inzira nyinshi cyane.

Twiringire Yesu wenyine niwe byiringiro byo kunesha, kandi tumubaze uko dukwiriye guhagarara. Niwe rutare ruhoraho, izindi zose ziranyeganyega. Amen.