Ibyiringiro bizima

1Pet.1:3-5
Imana y’Umwami wacu Yesu Kristo, ari na yo Se, ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk’uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n’imbaraga z’Imana ku bwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy’imperuka.

Petero yandikiye abakristo bari baratatanijwe n’akarengane kabaye mu Itorero. Mubo yandikiye, harimo abari barizeye Yesu ariko bataramubonye, we amubabwira nk’uwamubonye. Akomeza ukwizera kwabo abakangurira kugira ibyiringiro bizima.

Twahamagawe ngo tugire ibyiringiro bizima. Ibyiringiro ni iki? Bitandukanye no kwizera. Kwizera nako kubamo uburyo butandukanye: Ukwizera kw’ababaho bose, ukwizera gukura mu rupfu kukazana mu gakiza hakaba no kwizera nk’impano y’Umwuka Wera.

Niba hari ibyiringiro bizima, hari n’ibipfuye. Urugero: umubiri, abantu, ubutunzi... ubyishingikirijeho asanga bibaye ubusa ndetse bikamutetereza.
Ibyiringiro ni ibyizerwa. Ibyiringiro ni ibintu bizwi ku buryo byandikwa. Ibyiringirwa binezeza ubimenye wese, ariko inzira ibigeraho ntijya yoroha.
Yobu yabuze ibye ndetse n’abana be barapfa ariko asigarana ibyiringiro. Ibi byiringiro nibyo byatumye umuririmbyi agira ati: "...naho haza ibyago byinshi ndi amahoro, Yesu ni Umukiza wanjye ndi amahoro..." (No 125 Gush.)

K’uwizera, imigezi y’amazi y’ubugingo itemba iva mu nda ye. Bene uyu ahorana umunezero udatewe n’ibiboneka. Aya mahoro n’umunezero birangana ku mukoresha n’umukozi we iyo basangiye ibyiringiro.

Rom.15:13 (Imana nyir’ibyiringiro ibuzuze umunezero wose n’amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n’imbaraga z’Umwuka Wera.)

Mukundwa, nawe ubwawe ntukiyiringire. Imana niyo igira ibyiringiro, ni nyirabyo.

Hari indwara duhura nazo zitavurwa n’indi miti, keretse ibi byiringiro. Tesal.4:18 (Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo.) Iri ni ibanga ry’umukristo, kwibuka ko ino aha atari iwacu.

1Tesal.4:13(Ariko bene Data, ntidushaka ko mutamenya iby’abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro.)
Hari abo dusangiye ubuzima n’imibereho ya buri munsi ariko itandukaniro ryacu nabo ni uko twe dufite ibyiringiro bizima. Nibyo biturinda umubabaro.
"...Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n’urupfu, Imana izahanagura amarira...", (No 47 Agak.)

Heb.6:18,19 (kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, ibyo Imana itabasha kubeshyeramo, biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk’igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y’umwenda ukingiriza Ahera cyane)
Nk’uko ubwato mu mazi arimo umuraba bufatwa n’imigozi itsitse ku mabuye aremereye bamanurira mu mazi ntibuteraganwe n’umuyaga, niko ibyiringiro byacu bidukomereza k’uwanesheje byose ku bwacu.

Tito 2:13 _(dutegereje ibyiringiro by’umugisha, ari byo kuzaboneka k’ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n’Umukiza).
Iri jambo ryo kuza kwa Yesu ni iry’umugisha ntagereranywa. Mu Isezerano Rishya rigaruka incuro 318 zose. Yesu ubwe yarabihamije ati ntimuhagarike imitima yanyu... nzagaruka mbajyane iwanjye. Abamarayika nabo barabihamije ubwo Yesu yazamurwaga babwira abagabo b’i Galilaya bati uko mumubonye agenda niko azagaruka (Ibyakozwe.1:11). Pawulo nawe arabihamya (Efes.3:20).

"Nimuhumure abera tuzataha, i Kigali si iwacu, tuzataha...", halleluya!

Harakabaho ibi byiringiro bizima. Byateye Yobu guhamya ati ‘’nzi ko Umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana yanjye mfite umubiri.’’ Harakabaho ibi byiringiro bitsinda urupfu.

Ufite ibi byiringiro niyiboneze uko nyirabyo aboneye.

Amen!

Pastor UWAMBAJE Emmanuel